เก็บเล็กผสมน้อย สัมภาษณ์ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ รายการ. กรุณา Talk To Me
 
paderm
paderm
วันที่  14 พ.ค. 2557
หมายเลข  24854
อ่าน  2,324

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สัมภาษณ์ ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ รายการ "กรุณา Talk To Me"

เนื่องในวันวิสาขบูชา 

ดำเนินรายการโดย คุณ กรุณา  บัวคำศรี

ออกอากาศ วันวิสาขบูชา  13 พ.ค. 2557

@ ที่กล่าวว่า วันวิสาขบูชา สำคัญกับทุกประเทศ  ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เพราะ

ความสากลในพระพุทธศาสนา คือ ความจริง  ที่เป็นความจริงที่ถึงที่สุด ที่จะถึงได้

ด้วยการศึกษาพระธรรม

@ พระพุทธศาสนาใจร้อนไม่ได้ เพราะ ชื่อบอกแล้ว พุทธะ ผู้ตรัสรู้ความจริง โดย

เฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ผู้ที่ทรงดับกิเลสด้วยพระองค์เอง และ

แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย เพราะฉะนั้นต้องลึกซึ้งมาก 

@ เราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร ถ้าไม่เรียน ไม่ศึกษา ก็ต้องศึกษา

    พระธรรม

@  ถ้าเราฟังอะไร โดยไม่ไตร่ตรอง เราจะรู้ได้ไหมว่าอะไรถูกหรือผิด หรือ เพียงแต่

เชื่อ เพราะฉะนั้น ครูที่แท้จริง คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ยุคนี้ ไม่มีแล้ว

ก็มีพระธรรมที่เป็นตัวแทน  ซึ่งผู้ใดที่ศึกษาพระธรรมแล้วเข้าใจ ก็ชื่อว่าเข้าไปใกล้

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

@ พระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจที่ถูกต้อง และ  เข้าใจทุกคำ   แม้แต่คำว่าปฏิบัติ

เข้าใจว่าอย่างไร เพราะฉะนั้น การศึกษาพระธรรม จะต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรก

@ ไม่ประมาทในการศึกษาธรรม พระพุทธเจ้าเป็นใคร เราเป็นใคร

@ แค่คำว่าธรรมคำเดียว ใครรู้จักธรรม ซึ่ง ธรรม หมายถึง สิ่งที่มีจริง และ ต้องละเอียด

ลงไปอีกว่า และความจริงนั้นอยู่ที่ไหน สามารถจะรู้ได้ไหม เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงไหม คะ

@ เมื่อพูดธรรม ไม่ใช่กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของชีวิตในขณะนี้ ที่กำลังมี

ในชีวิตประจำวัน

@ แม้แต่คำว่าธรรมคำเดียว ก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือ แต่อยู่ในขณะนี้ ที่กำลังปรากฎ

@ เชื่อว่าไม่มีใครสักคนที่หยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่าน และ จะเข้าใจได้โดยตลอด

แต่ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะ จะเห็นค่าเมื่อเราเข้าใจ

@ เห็น เป็นธรรม ได้ยินเป็นธรรม เพราะฉะนั้น ทุกอย่างตั้งแต่เกิดเป็นธรรม ค่ะ

@ สำคัญที่คนนั้นจะต้องจริงใจที่จะเข้าใจพระธรรม ถ้าเขาไม่จริงใจ เขาอ่านหนังสือ

เขาคิดเอง แต่เขาไม่รู้ความลึกซึ้ง ความหมายของแต่ละคำ

@ พระพุทธศาสนามีคำว่าอนัตตา แต่เดี๋ยวนี้ใครกำลังนั่ง หรือ กำลังเห็นอะไร จึงเป็น

เรื่องของปัญญา

@ อุปนิสสยะ ที่อาศัยที่มีกำลัง หากว่าเป็นผู้สะสมปัญญามาในอดีต ชาตินี้ได้ยินคำว่า

ธรรมในชาตินี้ ก็เป็นผู้ใคร่ที่อยากจะเข้าใจพระธรรมอีก ที่ดิฉันเริ่ม ก็ด้วยความคิดเช่นนี้

@ ถ้ากล่าวว่าศึกษาธรรม จะต้องรู้ว่า ธรรมคืออะไร ตั้งต้นเลย ค่ะ เพราะฉะนั้นใครก็

ตามที่ชอบปฏิบัติ และ ก็ชอบศึกษาธรรมตัวหนังสือ แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรม เพราะ

ฉะนั้น เขาไม่ได้ศึกษาธรรม เพราะ เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรม เพราะฉะนั้น ปฏิบัติธรรม

เนี่ยนะคะ ภาษาบาลีมาจากคำว่า ปฏิ  กับ ปัตติ คือ ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรม

ในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องอาศัยการฟัง ซึ่งเป็นปริยัติ ค่ะ ซึ่งพระพุทธ

ศาสนางามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และ ที่สุด เบื้องต้น คือ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจน

รอบรู้ คือ เข้าใจความจริงในขณะนี้ที่เป็นธรรม

@ ไม่ใช่เราเลย ค่ะ ความเข้าใจที่มั่นคงนั้นแหละ ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงใน

ขณะนี้

@ เป็นเมืองพุทธ ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าเมืองพุทธ

ชาวพุทธอย่างถูกต้องได้ไหม คะ ในเมื่อเราไม่ได้ศึกษาเลย เราไม่รู้ด้วย แต่เรียกเรา

ว่าเมืองพุทธ ชาวพุทธ

@ เราอาจจะพอใจว่า   พระพุทธศาสนาที่เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองมาก  มีวัดวาอาราม

ต่างๆ แต่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจ  สิ่งที่มีจริงๆ ไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นที่ไม่

ให้เข้าใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะดำรงพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุ

ที่เป็นวัตถุสูงๆ สิ่งก่อสร้างใหญ่โต แต่ต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะรักษา

พระพุทธศาสนาไว้ได้

@ วิสาขบูชา สิ่งที่สำคัญคืออะไร บูชาด้วยกาย วาจา และด้วยใจ แล้วอย่างใจหละคะ

เพราะชาวพุทธส่วนมากก็บูชาด้วยกาย กราบไหว้ บูชาด้วยวาจา กล่าวคำนอบน้อม

และ ใจ บูชาอย่างไร ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลย

ทั้งสิ้น วันนั้นก็ผ่านไป เพียงแค่กาย และ วาจา แต่ใจไม่ได้บูชาเลย เพราะฉะนั้น

การบูชาสูงสุด คือ การศึกษาให้เข้าใจพระธรรม และ ประพฤติปฏิบัติตาม

@ พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ไม่ใช่ต้องการเครื่องบูชา ดอกไม้ธูปเทียน การกราบไหว้  แต่

ต้องการให้เขาเกิดปัญญา ความเห็นถูกต้อง ตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้

 @ คุณ กรุณา คิดว่า พระธรรมยากไหม คะ ถ้ากล่าวว่ายาก เป็นการสรรเสริญ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะสรรเสริญได้ก็เมื่อมีความ

เข้าใจ   เข้าใจมากเท่าไหร่ก็สรรเสริญมากเท่านั้น 

ขออนุโมทนา ครับ


Tag  Talk To Me กรุณา บัวคำศรี สัมภาษณ์ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เก็บเล็กผสมน้อย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 พ.ค. 2557

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และขออนุโมทนา รายการ "กรุณา Talk To Me" และ

ในกุศลจิตของท่านผู้ดำเนินรายการ คุณ กรุณา  บัวคำศรี

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิต ของ อ.ผเดิมด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

@ เราอาจจะพอใจว่า   พระพุทธศาสนาที่เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองมาก  มีวัดวาอาราม

ต่างๆ แต่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจ  สิ่งที่มีจริงๆ ไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นที่ไม่

ให้เข้าใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะดำรงพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุ

ที่เป็นวัตถุสูงๆ สิ่งก่อสร้างใหญ่โต แต่ต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะรักษา

พระพุทธศาสนาไว้ได้

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้ดำเนินรายการ   "กรุณา Talk To Me"

คุณกรุณา  บัวคำศรี

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.ผเดิมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

.........

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้ดำเนินรายการ   "กรุณา Talk To Me"

คุณกรุณา  บัวคำศรี

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ คุณผเดิม ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 14 พ.ค. 2557

สาธุอนุโมทนามิๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปวีร์
วันที่ 14 พ.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 14 พ.ค. 2557

กราบขอบพระคุณที่กรุณาเกื้อกูลพระธรรมครับ และขออนุโมทนาในกุศลธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 14 พ.ค. 2557

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์คุณกรุณา บัวคำศรี และผู้ดำเนินรายการทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง  จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณมากค่ะ ได้ฟังคำสัมภาษณ์แล้วท่านอาจารย์ตอบได้ดีมากๆ และช่วยแก้ไข

ความเข้าใจผิดหลายอย่าง ประทับใจมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ตอนนี้ทางรายการ ได้นำเทปรายการลงไว้ในเว็ปไซต์ยูทูปแล้วรวม ๒ ตอน

สามารถเข้าชมได้ผ่านยูทูป โดยพิมพ์ในช่องค้นหา ด้วยคำว่า

Talk To Me Tue 

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kiss_99
kiss_99
วันที่ 14 พ.ค. 2557

กราบเท้าอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งได้ฟังท่านอาจารย์ บรรยายธรรมอยู่เสมอๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
papon
papon
วันที่ 14 พ.ค. 2557

      ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
thilda
วันที่ 15 พ.ค. 2557

ขออนุญาตเพิ่มอีกส่วนหนึ่งค่ะ

@ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง ซึ่งกว่าจะรู้ความจริงและละการติดข้อง ที่ใช้คำว่าอุปาทาน ก็

ต้องอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย จากปริยัติก่อน และเมื่อความรู้ความเข้าใจระดับปริยัติ

แล้ว ไม่ใช่เราเลย การที่เราเข้าใจอย่างมั่นคงนี้แหละเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่

กำลังมีเดี๋ยวนี้ ตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างจนกว่าจะถึงระดับปฏิเวธ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2557

@ เราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร ถ้าไม่เรียน ไม่ศึกษา ก็ต้องศึกษา

    พระธรรม

     อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ