Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 9 พฤษภาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  10 พ.ค. 2557
หมายเลข  24831
อ่าน  1,350

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 9 พฤษภาคม 2557

@ บางคนก็อยากจะมาฟังก็มาไม่ได้ ผู้ใดก็ตามที่ได้ฟัง ก็มีประโยชน์ คือ การฟังด้วย

ความเคารพ ค่ะ

@ พระปฏิมาไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะเข้าใจจริงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า แต่การเข้าใจ

พระธรรมทำให้รู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าได้ ค่ะ

@ หากจิตไม่ขุ่นเคือง ก็ฟังด้วยความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้

@ ฟังเพื่อชำระจิตจากความไม่รู้

@ ความพอใจ ใครไม่มี คะ มีกันทุกคน เว้นพระอนาคามี

@ เห็นแล้วไม่รู้ความจริง อวิชชาสวะ มีกิเลสนอนเนื่องในความไม่รู้แล้วในขณะนั้น

@ กล่าวคำว่าอนัตตา ต้องอนัตตาโดยตลอด

@ การศึกษาธรรม ต้องเป็นผู้ที่ตรง ไม่เปลี่ยนแปลง

@ การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับ ละอาสวะ คือ กิเลสที่นอนเนื่อง คือ ทิฏฐาสวะก่อน

    ที่เป็นความเห็นผิด ค่ะ

@ กามาสวะ คือ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่กระทบสัมผัส ยังละไม่ได้

 อวิชชาสวะ ความไม่รู้ยังละไม่ได้ แต่ อาสวะที่ควรดับได้ก่อน คือ ความเห็นผิดที่เป็น

ทิฏฐาสวะ

@ คนเลว หมายถึง ธรรมเลว คนดี หมายถึง ธรรมดี ถ้าไม่มีธรรมจะกล่าวว่าคนดี คนเลว

ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เพราะมีธรรมจึงบัญญัติว่าเป็นสัตว์ บุคคล และ สิ่งต่างๆ ค่ะ

@ การฟังมีประโยชน์ ถ้ารู้ว่าใครมีศรัทธา ใคร่ที่จะฟัง ก็ควรแก่การอนุโมทนาในความดี

แต่ใครได้ดี ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ควรแก่การมุทิตา ในความสุขที่เขาได้ อันเกิดจาก

ความดีที่ได้กระทำไว้ให้ผลในขณะนั้น ค่ะ

@ วันนี้อนุโมทนาหรือยัง ใต้องพูดก็ได้ แต่เห็นใครทำความดี ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ชาติไหน

อย่างไร ก็เป็นความดี ควรแก่การชื่นชม อนุโมทนาในการทำความดี

@ ทุกคนพูด ทำตามความคิด ตามจิต ดังนั้น กาย วาจ็เกิดจากจิต ขณะใดที่จิตเป็นกุศล

ขณะนั้นกาย วาจา ก็เป็นไปตามจิต ค่ะ

@ เดี๋ยวนี้มีสังขารไหม อไรที่เกิดปรากฎเป็นสังขาร แล้วเป็นเรา หรือว่าไม่ใช่เรา เพราะ

สังขารธรรมเป็นสังขารธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ใหม่ตลอดเพราะอะไร อย่างคิดขณะนี้ เกิดแล้ว แล้วก็ดับไป แล้วคิดใหม่ ใหม่ตลอด ค่ะ

@ การศึกษาพระธรรม จะทำให้เราไม่เสียเวลาคิดเอง เพราะ เกิดความเข้าใจจถูกในขณะ

ที่ฟังในขณะนั้น

@ ใครละอายกิเลส ใครรังเกียจกิเลส ก็เป็นแต่ตัวเรา ไม่ไดเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรม ค่ะ

@ ไม่อยากให้โลภ โกรธ หลง ไม่อยากให้เกิด ให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ ทุกข์ เพราะ อยาก

ไม่ให้มีกิเลสเกิด

@ มีกิเลส รู้ว่ามีกิเลส  ด้วยเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม

@ตลอดชีวิตมีใครบ้างไม่แสวงหาอะไร เป็นทุกข์เพราะแสวงหาอยู่ก็ไม่รู้ ค่ะ

@ เดี๋ยวนี้ทุกข์อะไร ทุกข์เพราะแสวงหา ตื่นขึ้นมา ไม่ลืมตาได้ไหม แค่นี้ก็แสวงหาแล้ว ค่ะ

@ ฟังธรรมแล้วคิดเองก็ผิด แต่ถ้าคิดตามที่ได้ฟังไม่ผิด ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 พ.ค. 2557 15:16 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 10 พ.ค. 2557 17:01 น.

   

                     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2557 17:58 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 10 พ.ค. 2557 18:09 น.
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 10 พ.ค. 2557 18:53 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 พ.ค. 2557 07:35 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2557 09:45 น.

 

 

            ขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
natre
วันที่ 11 พ.ค. 2557 09:46 น.

ขอบคุณและโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 11 พ.ค. 2557 23:06 น.

                   ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 12 พ.ค. 2557 10:42 น.
ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
jaturong
วันที่ 12 พ.ค. 2557 16:10 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 พ.ค. 2557 10:10 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
natre
วันที่ 26 พ.ค. 2557 12:23 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ