เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 9 พฤษภาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  10 พ.ค. 2557
หมายเลข  24831
อ่าน  1,637

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 9 พฤษภาคม 2557

@ บางคนก็อยากจะมาฟังก็มาไม่ได้ ผู้ใดก็ตามที่ได้ฟัง ก็มีประโยชน์ คือ การฟังด้วย

ความเคารพ ค่ะ

@ พระปฏิมาไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะเข้าใจจริงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า แต่การเข้าใจ

พระธรรมทำให้รู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าได้ ค่ะ

@ หากจิตไม่ขุ่นเคือง ก็ฟังด้วยความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้

@ ฟังเพื่อชำระจิตจากความไม่รู้

@ ความพอใจ ใครไม่มี คะ มีกันทุกคน เว้นพระอนาคามี

@ เห็นแล้วไม่รู้ความจริง อวิชชาสวะ มีกิเลสนอนเนื่องในความไม่รู้แล้วในขณะนั้น

@ กล่าวคำว่าอนัตตา ต้องอนัตตาโดยตลอด

@ การศึกษาธรรม ต้องเป็นผู้ที่ตรง ไม่เปลี่ยนแปลง

@ การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับ ละอาสวะ คือ กิเลสที่นอนเนื่อง คือ ทิฏฐาสวะก่อน

    ที่เป็นความเห็นผิด ค่ะ

@ กามาสวะ คือ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่กระทบสัมผัส ยังละไม่ได้

 อวิชชาสวะ ความไม่รู้ยังละไม่ได้ แต่ อาสวะที่ควรดับได้ก่อน คือ ความเห็นผิดที่เป็น

ทิฏฐาสวะ

@ คนเลว หมายถึง ธรรมเลว คนดี หมายถึง ธรรมดี ถ้าไม่มีธรรมจะกล่าวว่าคนดี คนเลว

ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เพราะมีธรรมจึงบัญญัติว่าเป็นสัตว์ บุคคล และ สิ่งต่างๆ ค่ะ

@ การฟังมีประโยชน์ ถ้ารู้ว่าใครมีศรัทธา ใคร่ที่จะฟัง ก็ควรแก่การอนุโมทนาในความดี

แต่ใครได้ดี ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ควรแก่การมุทิตา ในความสุขที่เขาได้ อันเกิดจาก

ความดีที่ได้กระทำไว้ให้ผลในขณะนั้น ค่ะ

@ วันนี้อนุโมทนาหรือยัง ใต้องพูดก็ได้ แต่เห็นใครทำความดี ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ชาติไหน

อย่างไร ก็เป็นความดี ควรแก่การชื่นชม อนุโมทนาในการทำความดี

@ ทุกคนพูด ทำตามความคิด ตามจิต ดังนั้น กาย วาจ็เกิดจากจิต ขณะใดที่จิตเป็นกุศล

ขณะนั้นกาย วาจา ก็เป็นไปตามจิต ค่ะ

@ เดี๋ยวนี้มีสังขารไหม อไรที่เกิดปรากฎเป็นสังขาร แล้วเป็นเรา หรือว่าไม่ใช่เรา เพราะ

สังขารธรรมเป็นสังขารธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ใหม่ตลอดเพราะอะไร อย่างคิดขณะนี้ เกิดแล้ว แล้วก็ดับไป แล้วคิดใหม่ ใหม่ตลอด ค่ะ

@ การศึกษาพระธรรม จะทำให้เราไม่เสียเวลาคิดเอง เพราะ เกิดความเข้าใจจถูกในขณะ

ที่ฟังในขณะนั้น

@ ใครละอายกิเลส ใครรังเกียจกิเลส ก็เป็นแต่ตัวเรา ไม่ไดเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรม ค่ะ

@ ไม่อยากให้โลภ โกรธ หลง ไม่อยากให้เกิด ให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ ทุกข์ เพราะ อยาก

ไม่ให้มีกิเลสเกิด

@ มีกิเลส รู้ว่ามีกิเลส  ด้วยเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม

@ตลอดชีวิตมีใครบ้างไม่แสวงหาอะไร เป็นทุกข์เพราะแสวงหาอยู่ก็ไม่รู้ ค่ะ

@ เดี๋ยวนี้ทุกข์อะไร ทุกข์เพราะแสวงหา ตื่นขึ้นมา ไม่ลืมตาได้ไหม แค่นี้ก็แสวงหาแล้ว ค่ะ

@ ฟังธรรมแล้วคิดเองก็ผิด แต่ถ้าคิดตามที่ได้ฟังไม่ผิด ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 10 พ.ค. 2557

   

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 10 พ.ค. 2557
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 10 พ.ค. 2557

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2557

      ขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
natre
วันที่ 11 พ.ค. 2557

ขอบคุณและโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 11 พ.ค. 2557

     ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 12 พ.ค. 2557
ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
jaturong
วันที่ 12 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 พ.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
natre
วันที่ 26 พ.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ