อาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา[อาฬวกสูตร]
 
chomchean
วันที่  11 ส.ค. 2556
หมายเลข  23342
อ่าน  2,931

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 438

อาฬวกสูตรที่ ๑๐

ว่าด้วยเรื่องอาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา

[๓๑๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่อยู่ของอาฬวกยักษ์ ใกล้

เมืองอาฬวี ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ

ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า จงออกไปเถิดสมณะ พระผู้มี-

พระภาคเจ้าตรัสว่า ดีละท่าน แล้วได้เสด็จออกไป อาฬวกยักษ์ได้กราบทูล

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า จงเข้ามาเถิดสมณะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดีละ

ท่าน แล้วได้เสด็จเข้าไป แม้ครั้งที่ ๒ . . . แม้ครั้งที่ ๓ . . . แม้ครั้งที่ ๔

อาฬวกยักษ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า จงออกไปเถิดสมณะ พระผู้มี-

พระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนท่าน เราจักไม่ออกไปละ ท่านจงกระทำกิจที่ท่าน

จะพึงกระทำเถิด.

อา. ดูก่อนสมณะ ข้าพเจ้าจะถามปัญหากะท่าน ถ้าว่าท่านจักไม่

พยากรณ์แก่ข้าพเจ้าไซร้ ข้าพเจ้าจะควักดวงจิตของท่านออกโยนทิ้ง จักฉีกหัวใจ

ของท่าน หรือจักจับที่เท้าทั้งสองของท่านแล้วขว้างไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคา.

พ. เรายังไม่มองเห็นบุคคลผู้ที่จะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้ง

จะพึงฉีกหัวใจของเรา หรือจะพึงจับที่เท้าทั้งสองแล้วขว้างไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคา

ได้ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ดูก่อนท่าน ก็และท่านหวังจะถามปัญหา

ก็จงถามเถิด.

ลำดับนั้น อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า

[๓๑๑] อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่อง

ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้

อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความ

สุขมาให้ อะไรเล่าเป็นรสยังประโยชน์ให้

สำเร็จกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย

ได้กล่าวชีวิตของบุคคลเป็นอยู่อย่างไรว่า

ประเสริฐที่สุด.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า

ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอัน-

ประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ ธรรมที่

บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้

สัจจะแลเป็นรสยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารส

ทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลาย กล่าวชีวิต

ของบุคคล ผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่า ประเสริฐ

ที่สุด.

บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้อย่างไร

บุคคลย่อมข้ามอรรณพได้อย่างไร บุคคล

ย่อมล่วงทุกข์ได้อย่างไร ย่อมบริสุทธิ์ได้

อย่างไร.

บุคคลย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา

ย่อมข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท

ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์

ได้ด้วยปัญญา.

บุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไร ย่อมหา

ทรัพย์ได้อย่างไร ย่อมได้ชื่อเสียงอย่างไร

ย่อมผูกมิตรทั้งหลายไว้ได้อย่างไร บุคคล

ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้ว ย่อมไม่เศร้า-

โศกอย่างไร.

บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์

ทั้งหลายเพื่อบรรลุนิพพานเป็นผู้ไม่ประมาท

มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง ฟังอยู่ด้วยดี

ย่อมได้ปัญญา บุคคลผู้มีธุระ กระทำสมควร

มีความหมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้ บุคคลย่อม

ได้ชื่อเสียงด้วยสัจจะ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้.

ผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือน มีธรรม

๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ

ผู้นั้น และจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก

ถ้าว่า เหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งไปกว่าสัจจะ

ก็ดี เหตุแห่งการได้ปัญญายิ่งไปกว่าทมะก็ดี

เหตุแห่งการผูกมิตรยิ่งไปกว่าจาคะก็ดี เหตุ

แห่งการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่

ในโลกนี้ไซร้ เชิญท่านถามสมณพราหมณ์

เป็นอันมากแม้เหล่าอื่นดูเถิด.

บัดนี้ ข้าพระองค์จะพึงถามสมณ-

พราหมณ์เป็นอันมากทำไมเล่า วันนี้ ข้า-

พระองค์ทราบชัดประโยชน์มีอันเป็นไปในภพ

หน้า พระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่เมืองอาฬวีเพื่อ

ประทับอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์หนอ

วันนี้ ข้าพระองค์ทราบชัดพระทักขิไณย-

บุคคลผู้เลิศ ที่บุคคลถวายทานแล้วเป็นทาน

มีผลมาก ข้าพระองค์จักนอบน้อมพระสัม-

พุทธเจ้า และความที่พระธรรมเป็นธรรมดี

เที่ยวไปจากบ้านสู่บ้าน จากเมืองสู่เมือง.

จบอาฬวกสูตรที่๑๐


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 30 เม.ย. 2562

กราบนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

     กำลังของศรัทธาที่เพื่มขึ้น  เมื่อความเข้าใจความจริงจากการฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้น จนถึงขั้นความเข้าใจความเป็นธรรมที่มีจริงๆ ก็ต้องเริ่มจากจากการการอบรมเจริญปัญญาด้วยการฟังพระธรรม ด้วยความเคารพ และอดทน ที่จะเป็นกำลังของปัญญาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

อนุโมทนาขอบพระคุณคุณ  chomchean  ด้วยค่ะ

คลิ๊กฟังได้ที่

ทรัพย์-อริยทรัพย์ 1 พอ.4233

ทรัพย์-อริยทรัพย์ 2 พอ.4233
ทรัพย์-อริยทรัพย์ 3 พอ.4233

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ