อินทรีย์ [จริยาปิฎก]
 
chomchean
วันที่  15 ส.ค. 2556
หมายเลข  23381
อ่าน  808

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 664

      เมื่อประเภทแห่งกาลเหล่านั้นๆ ยังไม่บริบูรณ์ พระมหาสัตว์เหล่านั้นๆ แม้ให้มหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆ วัน  แม้สะสมบารมีธรรมทั้งปวง มีศีล เป็นต้น ตามสมควร แม้สละมหาบริจาค ๕  แม้ยังญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา พุทธธัตถจริยา ให้ถึงที่สุดอย่างยิ่ง ก็จักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่าง.  ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้. เพราะเหตุไร. เพราะญาณยังไม่แก่กล้า  เพราะพุทธการกธรรมยังไม่สำเร็จ.  จริงอยู่ แม้พยายามด้วยอุตสาหะทั้งหมดในระหว่างนั้น  ก็ไม่สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ อันสำเร็จด้วยกำหนดกาลตามที่กล่าวแล้วได้  ดุจข้าวกล้าสำเร็จตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่า ความบริบูรณ์แห่งบารมีย่อมสำเร็จด้วยกาลวิเศษตามที่กล่าวแล้ว.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 เม.ย. 2562

      ขอถวายความนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

      การได้ศึกษาชีวิตของพระมหาบุรุษ ที่สะสมพระบารมีในแต่ละพระชาติ ด้วยความเคารพเกื้อกูลต่อการเจริญของสภาพธรรมที่ดีงามทุกประการ เริ่มต้นด้วยความศรัทธา  ที่จะนำไปสู่การศึกษาพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และแสดงพระธรรม จนถึงสูงสุดถือการเจริญของปัญญาที่จะรู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน  การได้ฟังพระธรรมเป็นขณะที่หาได้ยาก

      ขออนุโมทนากุศลจิตคุณ chomchean ด้วยค่ะ

คลิ๊กฟังเพิ่มเติมที่นี่
พระโพธิสัตว์ ๐๑
พระโพธิสัตว์ ๐๒
พระโพธิสัตว์ ๐๓
พระโพธิสัตว์ ๐๔
พระโพธิสัตว์ ๐๕
พระโพธิสัตว์ ๐๖
พระโพธิสัตว์ ๐๗
พระโพธิสัตว์ ๐๘  
พระโพธิสัตว์ ๐๙
พระโพธิสัตว์ ๑๐

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ