คนชาติต่างๆ [ปัญจก-ฉักกนิบาต]
 
chomchean
วันที่  15 ส.ค. 2556
หมายเลข  23386
อ่าน  548

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๗๒๔
     
      ดูกรอานนท์  ก็เราแลจะบัญญัติชาติ ๖  ประการ เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ท่านพระอานนท์ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
     พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูกร อานนท์ ก็ชาติ  ๖  เป็นไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีชาติดำประพฤติธรรมดำ ๑  บางคนมีชาติดำ  ประพฤติธรรมขาว ๑  บางคนมีชาติดำบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว  ๑  บางคนมีชาติขาวประพฤติธรรมดำ  ๑  บางคนมีชาติขาวประพฤติธรรมขาว ๑  บางคนมีชาติขาวบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว  ๑.

ดูกรอานนท์    ก็บุคคลผู้มีชาติดำ    ประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไร คือ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เกิดในสกุลต่ำ  คือ  สกุลจัณฑาล  สกุลพรานป่า สกุลช่างจักสาน  สกุลทำรถ  สกุลเทหยากเยื่อ ซึ่งยากจนมีข้าวน้ำโภชนะน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง   ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก   และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณทราม  ไม่น่าดู  เป็นคนแคระ   ขี้โรค    ตาบอด    ง่อย    กระจอก เป็นอัมพาต   ไม่ได้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม    ยานพาหนะ    ดอกไม้    ของหอมเครื่องลูบไล้    ที่นอน    ที่อยู่    เครื่องประทีป เขายังประพฤติทุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา    ด้วยใจ    ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย   ด้วยวาจา    ด้วยใจแล้วเมื่อตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก  ดูก่อนอานนท์ บุคคลมี ชาติดำ   ประพฤติธรรมดำอย่างนี้แล.

ดูกร อานนท์    ก็บุคคลผู้มีชาติดำ    ประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างไร คือ  บุคคลบางคนในโลกนี้   เป็นผู้เกิดในสกุลต่ำ   คือ  สกุลจัณฑาล  สกุลพรานป่า   สกุลช่างจักสาน   สกุลทำรถ  สกุลเทหยากเยื่อ   ซึ่งยากจน  
มีข้าวน้ำโภชนะน้อย   เป็นผู้ฝืดเคือง  ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก  และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณทราม  ไม่น่าดู  เป็นคนแคระ  ขี้โรค  ตาบอด    ง่อย กระจอก เป็นอัมพาต  ไม่ได้ข้าว  น้ำ   เครื่องนุ่งห่ม   ยานพาหนะ     ดอกไม้ ของหอม  เครื่องลูบไล้  ที่นอน    ที่อยู่    เครื่องประทีป    แต่เขาประพฤติสุจริตด้วยกาย   ด้วยวาจา  ด้วยใจ   ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย  ด้วยวาจา ด้วยใจแล้ว  เมื่อตายไป  ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ดูก่อนอานนท์  บุคคลมีชาติดำ  ประพฤติธรรมขาว   อย่างนี้แล.

ดูกร อานนท์    ก็บุคคลผู้มีชาติดำ    บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว เป็นอย่างไร  คือ บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้เกิดในสกุลต่ำ  ฯลฯ มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู  เป็นคนแคระ  เขาปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิต    เขาบวชแล้วอย่างนี้    ละนิวรณ์  ๕  ประการ   อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจซึ่งทำปัญญาให้ทุรพล   เป็นผู้มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์๗  ตามความเป็นจริง    แล้วได้บรรลุนิพพานอันไม่คำไม่ขาว ดูก่อนอานนท์ บุคคลมีชาติดำ  บรรลุนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แล.

ดูกร อานนท์    ก็บุคคลผู้มีชาติขาว    ประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไร คือ   บุคคลบางคนในโลกนี้    ย่อมเกิดในสกุลสูง  คือ    สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล  สกุลคฤหบดี มหาศาล  ซึ่งมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก   มีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมาก   มีทรัพย์  คือ  ข้าวเปลือกมาก และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีรูปงาม   น่าดู   น่าเลื่อมใส    ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่ง ได้ข้าว  น้ำ   เครื่องนุ่งห่ม  ยานพาหนะ    ดอกไม้    ของหอม    เครื่องลูบไล้ที่นอน  ที่อยู่   เครื่องประทีป  เขาประพฤติทุจริตด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย   ด้วยวาจา  ด้วยใจแล้ว  เมื่อตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต  นรก  ดูก่อนอานนท์   บุคคลมีชาติขาว   ประพฤติธรรมดำ  อย่างนี้แล.     

ดูกร อานนท์  ก็บุคคลผู้มีชาติขาว  ประพฤติธรรมขาว  เป็นอย่างไรคือ   บุคคลบางคนในโลกนี้    เกิดในสกุลสูง ฯลฯ  เขาประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา   ด้วยใจ   ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย   ด้วยวาจา  ด้วยใจแล้ว  เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ  โลกสวรรค์  ดูก่อนอานนท์  บุคคลมีชาติขาว  ประพฤติธรรมขาว  อย่างนี้แล.

ดูกร อานนท์   ก็บุคคลผู้มีชาติขาว    บรรลุนิพพานอันไม่ดำไม่ขาว เป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้   เป็นผู้เกิดในสกุลสูง ฯลฯ  เขาปลงผมและหนวด    นุ่งห่มผ้ากาสายะ    ออกบวชเป็นบรรพชิต    เขาบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์  ๕   ประการ    อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ    ทำปัญญาให้ทุรพล เป็นผู้มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์ ๗  ตามความเป็นจริงแล้วได้บรรลุนิพพานที่ไม่ดำ  ไม่ขาว   ดูก่อนอานนท์   บุคคลมีชาติขาวบรรลุนิพพานอันไม่ดำ  ไม่ขาว  อย่างนี้แล.   

ดูกร อานนท์  ชาติ  ๖  นี้แล.

   จบฉฬาภิชาติยสูตรที่  ๓


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 18 เม.ย. 2562

      กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

      อนุโมทนาขอบพระคุณ คุณchomchean ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ