ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการ
 
sms
วันที่  16 ต.ค. 2549
หมายเลข  2267
อ่าน  815
ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการ มีอะไรบ้าง

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการ คือ  ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้แก่  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒- หน้าที่ 13

   เมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเป็นวัตถุ

เลิศ  รู้ซึ่งธรรมอันเลิศ  เลื่อมใสในพระ-

พุทธเจ้าผู้เลิศ  ผู้เป็นทักษิไณย  ไม่มีใคร

ยิ่งกว่า  เลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอัน

เป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุข  เลื่อมใส

ในพระสงฆ์ผู้เลิศ  ผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญ

อื่นยิ่งกว่า  ให้ทานในท่านผู้เลิศ  บุญอันเลิศ

ย่อมเจริญมาก  อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ  สุข

และพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมาก  ผู้มีปัญญา

เป็นผู้ให้ของที่เลิศ  มั่นคงอยู่ในธรรมอัน

เลิศแล้ว ผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็น

มนุษย์ก็ย่อมได้รับฐานะอันเลิศบันเทิงใจ.

  จบปสาทสูตรที่  ๔

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ