โลกุตตรธรรม หมายถึง
 
ดิน
วันที่  16 ต.ค. 2549
หมายเลข  2270
อ่าน  33,497

โลกุตตรธรรม  หมายถึง การพ้นจากโลก   โลกในที่นี้มิได้หมายถึง World   แต่หมายถึง โลกที่จิตสัมผัสทางตา  โลกที่จิตสัมผัสทางหู  โลกที่จิตสัมผัสทางจมูก โลกที่จิตสัมผัสทางลิ้น  โลกที่จิตสัมผัสทางกาย  โลกที่จิตสัมผัสทางใจ เพราะฉะนั้น  พระอริยบุคคล   ที่บรรลุโลกุตตรธรรม ก็คือ  ผู้ที่ไม่ยึดติดต่อสิ่งที่สัมผัสทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อย่างสิ้นเชิง สำหรับผู้ที่อยากพ้น(ทุกข์แบบรีบร้อน)โลก   ก็ใช้วิธีบังคับตนเองไม่ให้สนใจสิ่งที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย ใจ สัมผัส   โดยการเพ่งสิ่งต่างๆ   แต่ก็ไม่สามารถบรรลุโลกุตร-ธรรมได้ และเกิดทุกข์เพิ่มขึ้น การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการพิจารณาสภาพความเป็นจริงของ จิต  เจตสิกรูป  ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป จนเกิดปัญญา และไม่ยึดติดต่อสิ่งนี้อีก  ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

โลกุตรธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เหนือโลก หรือ ธรรมที่พ้นจากโลก มี ๙ ประเภทได้แก่ มรรคจิต ๔ ผลจิต ๔  นิพพาน ๑  ข้อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงโลกุตรธรรมหรือปฏิบัติสมควรแก่โลกุตรธรรม  คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปัฏฐาน๔ เป็นต้น ผู้ที่เข้าถึงโลกุตรธรรม คือ พระอริยบุคคลมีพระโสดาบันบุคคล  เป็นต้น พระอริยบุคคลขั้นสูงสุด  คือ  พระอรหันต์เท่านั้น   ที่ไม่ยึดติดในอารมณ์ทั้ง๖ มีตา เป็นต้น พระอริยที่เหลือยังมีโลภะ ย่อมติดในอารมณ์ทั้ง ๖ เป็นธรรมดา 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 14 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
่jurairat91
่jurairat91
วันที่ 28 พ.ย. 2562

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ก.ไก่
ก.ไก่
วันที่ 26 พ.ย. 2563

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ