ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ กับ อุเบกขา
 
siwa
วันที่  17 ต.ค. 2549
หมายเลข  2273
อ่าน  2,303
ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ กับ การมีอุเบกขาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

ความรู้สึกเฉยๆ   ไม่สุขไม่ทุกข์  กับ การมีอุเบกขา มีความหมายต่างกัน คือถ้ากล่าวถึง  ความรู้สึกเฉยๆ หมายถึง  อุเบกขาเวทนา   เพราะเป็นความรู้สึกส่วนการมีอุเบกขามีความหมายกว้างกว่า อุเบกขามีความหมายถึง ๑๐ อย่างบางนัยหมายถึง เวทนา บางนัยหมายถึงปัญญา บางนัยหมายตัตรมัชฌัตตตาเป็นต้น โปรดอ่านอุเบกขา ๑๐ จากอรรถกถาโดยตรง

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 457

ว่าด้วยอุเบกขา  ๑๐  อย่าง    ก็อุเบกขามี  ๑๐ อย่าง  คือ ฉฬังคูเบกขา  (อุเบกขาของพระขีณาสพคือตัตรมัชฌัตตตา) พรหมวิหารูเบกขา  (อุเบกขาในพรหมวิหารคือตัตรมัชฌัตตตา) โพชฌังคูเบกขา  (อุเบกขาในสัมโพชฌงค์คือตัตรมัชฌัตตตา) วิริยูเบกขา  (อุเบกขาคือความเพียร) สังขารูเบกขา  (อุเบกขาในฌานและวิปัสสนาคือปัญญา) เวทนูเบกขา  (อุเบกขาเวทนา) วิปัสสนูเบกขา  (อุเบกขาในวิปัสสนาคือปัญญา) ตัตรมัชฌัตตูเบกขา  (ตัตรมัชฌัตตเจตสิก) ฌานูเบกขา  (อุเบกขาในฌานคือตัตรมัชฌัตตตา) ปาริสุทธิอุเบกขา  (อุเบกขาทำสติให้บริสุทธิ์คือตัตรมัชฌัตตตา).

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 14 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ