พระโสดาบันมีนิวรณ์หรือไม่ค่ะ
 
siwa
วันที่  17 ต.ค. 2549
หมายเลข  2272
อ่าน  1,409
พระโสดาบันมีนิวรณ์หรือไม่ค่ะ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

นิวรณ์ หมายถึง เครื่องกั้นความดี พระพุทธองค์ทรงแสดงนิวรณ์ไว้ทั้งหมด ๖ประเภท  คือ  กามฉันทะ ๑  พยาปาทะ ๑  วิจิกิจฉา ๑  ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑  อวิชชา ๑   พระโสดาบันบุคคลละนิวรณ์เป็นสมุทเฉทได้เพียงวิจิกิจฉานิวรณ์เท่านั้น   นิวรณ์ที่เหลืออีก ๕  เมื่อมีปัจจัยให้เกิดย่อมเกิดขึ้นอีก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังมีนิวรณ์ครับ และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  รวมทั้งพระสาวก ก็อบรมปัญญาเพื่อละนิวรณ์  นิวรณ์เป็นธรรมที่ บั่นทอนกำลังของปัญญา เพราะขณะนั้นเป็นอกุศลด้วย  ดังข้อความในพระสูตร

 เชิญคลิกอ่าน...

นิวรณ์ ทอนกำลังปัญญา

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑
- หน้าที่ 520

  ในบทว่า  กามฉนฺโท  ปหีโน  เป็นต้น  กามฉันทะ  เป็นอันละได้

ด้วยพระอรหัตมรรค.  พยาบาท  ละได้ด้วยอนาคามิมรรค.  ถีนมิทธะและ

อุทธัจจะ  ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรคเหมือนกัน   กุกกุจจะ  ละได้ด้วยมรรคที่  ๓
 

 เหมือนกัน    วิจิกิจฉา  เป็นอันละได้ด้วยมรรคแรก(โสดาบัน).   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 19 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 27 ก.ค. 2560

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ