นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ มีความต่างกันอย่างไร
 
เบน
วันที่  15 ต.ค. 2549
หมายเลข  2266
อ่าน  2,315
นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓  ต่างกันอย่างไร  ขอคำอธิบายด้วย  ขอบพระคุณคะ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓  คือ ความเห็นผิดที่ดิ่งแก้ไขไม่ได้ ได้แก่

๑. อกิริยทิฏฐิ เห็นว่า ไม่เป็นอันทำ ปฏิเสธการกระทำดี  ทำชั่ว และปฏิเสธผลว่าไม่มี๒. อเหตุกทิฏฐิ  เห็นว่าทุกสิ่งไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัย  เป็นไปเอง ๓. นัตถิกทิฏฐิ  เห็นว่า  ไม่มีบุญ  ไม่มีบาป  ปฏิเสธทั้งเหตุและผล  ทั้ง ๓ ต่างกันเพียงชื่อ  โดยอรรถเหมือนกัน  โปรดอ่านคำอธิบายในอรรถกถา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 389

บรรดาครูทั้ง ๖ นั้น  ปูรณะชี้แจงว่า เมื่อทำบาปก็ไม่เป็นอันทำชื่อว่า  ย่อมปฏิเสธกรรม.  อชิตะชี้แจงว่า เพราะกายแตกสัตว์ย่อมขาดสูญ  ชื่อว่า  ปฏิเสธวิบาก. มักขลิชี้แจงว่า  ไม่มีเหตุ  ชื่อว่า ปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากทั้ง ๒. ในข้อนั้น  แม้เมื่อปฏิเสธกรรม  ก็ชื่อว่าปฏิเสธวิบากด้วย.   แม้เมื่อ ปฏิเสธวิบาก  ก็ชื่อว่าปฏิเสธกรรมด้วย.  ดังนั้นเจ้าลัทธิแม้ทั้งหมดนั้น  ว่าโดยอรรถ  ก็คือปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากของกรรมทั้ง  ๒   ย่อมเป็นอเหตุกวาทะด้วย  เป็นอกิริยวาทะด้วย  เป็นนัตถิกวาทะด้วย.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 20 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ