สัญโญชนสูตร เป็นต้น ... วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔
 
มศพ.
วันที่  17 ก.ย. 2554
หมายเลข  19745
อ่าน  1,188

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺสพุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ

ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 ... สนทนาธรรมที่ ...


   มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

  พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คือ
  สัญโญชนสูตร   พันธนสูตร   ปฐมชนสูตร

 
  ...จาก...

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑-   หน้า ๒๘๘-๒๘๙  และหน้าที่ ๑๗๗

  (ภาพแสดงบรรยากาศการสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๔)

    ...นำสนทนาโดย...

  ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และ คณะวิทยากร


 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ ๒๘๘   ๔. สัญโญชนสูตร   [๑๘๔]  เทวดาทูลถามว่า   โลก  มีอะไรหนอเป็นเครื่องประกอบไว้ อะไรหนอ  เป็นเครื่องเที่ยวไป  ของโลก นั้น  เพราะละขาดซึ่งธรรมอะไร จึงเรียกว่า นิพพาน.     [๑๘๕]   พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสตอบว่า โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่อง ประกอบไว้  วิตกเป็นเครื่องเที่ยวไปของ โลกนั้น  เพราะละตัณหาเสียได้ขาด  จึง เรียกว่านิพพาน.
 
อรรถกถาสัญโญชนสูตร พึงทราบวินิจฉัยในสัญโญชนสูตรที่  ๔  ต่อไป :- บทว่า  กึสุ  สํโยชโน  ความว่า  อะไร  เป็นสังโยชน์  อะไรเป็นเครื่องผูกไว้.  บทว่า  วิจรณํ  ได้แก่  เท้าทั้งหลายเป็นเครื่องเที่ยวไป.  บทว่าวิจรณํ  นี้เป็นคำเอกพจน์ใช้ในอรรถแห่งพหูพจน์.  บทว่า   วิตกฺกสฺส  วิจรณาได้แก่  วิตก  เป็นเท้าของโลก. 
 
จบ อรรถกถาสัญโญชนสูตรที่  ๔
 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๘๙   ๕.  พันธนสูตร  [๑๘๖]  เทวดาทูลถามว่า โลก   มีอะไรหนอเป็นเครื่องผูกไว้ อะไรหนอ  เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละเสียได้ซึ่งอะไร  จึงตัดเครื่องผูก ได้หมด. [๑๘๗]   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า   โลก  มีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ วิตก เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียได้ขาด   จึงตัดเครื่องผูก ได้หมด.   จบ พันธนสูตร ที่ ๕.
 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ ๒๗๗     ๕.  ปฐมชนสูตร [๑๖๖]   เทวดาทูลถามว่า อะไรหนอ ยังคนให้เกิด   อะไรหนอ ของเขาย่อมวิ่งพล่าน   อะไรหนอ เวียนว่าย ไปยังสังสารวัฏฏ์   อะไรหนอ เป็นภัยใหญ่ ของเขา.     [๑๖๗]  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสตอบว่า ตัณหายังคนให้เกิด   จิตของเขาย่อม วิ่งพล่าน  สัตว์ เวียนว่ายไปยังสังสารวัฏฏ์ ทุกข์  เป็นภัยใหญ่ของเขา.   อรรถกถาปฐมชนสูตร พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่  ๕  เป็นต้น :- บทว่า  วิธาวติ  ได้แก่  ย่อมวิ่งไปทางนี้และทางนี้   ด้วยอำนาจแห่งการไปในที่ต่างๆ   มีสมุทรเป็นต้น.  บทว่า  ทุกฺขา  ได้แก่  จากวัฏทุกข์.บทว่า  ปรายนํ  ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก  เป็นที่พึ่ง.   จบอรรถกถาปฐมชนสูตรที่  ๕.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ก.ย. 2554

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   ข้อความโดยสรุป   สัญโญชนสูตร*  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาที่เทวดากราบทูลถาม ดังนี้-โลกอันอะไร  เป็นเครื่องประกอบไว้  = โลกความเพลิดเพลิน เป็นเครื่องประกอบไว้-อะไร เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลก  =  วิตก  เป็นเครืื่องเที่ยวไปของโลก-เพราะละขาดซึ่งธรรมอะไร  จึงเรียกว่า นิพพาน  =  เพราะละตัณหาได้ขาด จึงเรียกว่า นิพพาน  หมายเหตุ  สัญโญชน์  หมายถึง กิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะ   ข้อความโดยสรุป

  พันธนสูตร*  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาที่เทวดากราบทูลถาม ดังนี้-โลกอันอะไรหนอ  เป็นเครื่องผูกไว้ = โลกอันความเพลิดเพลิน เป็นเครื่องผูกไว้-อะไร เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลก  =  วิตก  เป็นเครืื่องเที่ยวไปของโลก-เพราะละอะไรได้  จึงตัดเครื่องผูกได้หมด = เพราะละตัณหา จึงตัดเครื่องผูกได้หมด  หมายเหตุ  พันธนะ  หมายถึง เครื่องผูก   ข้อความโดยสรุป   ปฐมชนสูตร*  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาที่เทวดากราบทูลถาม ดังนี้-อะไร ที่ยังคนให้เกิด  =  ตัณหา  ยังคนให้เกิด

-อะไร  ของเขา ย่อมวิ่งพล่าน  =  จิต ของเขาย่อมวิ่งพล่าน

-อะไร  เวียนว่ายไปยังสังสารวัฏฏ์  =  สัตว์ เวียนว่ายไปยังสารวัฏฏ์

-อะไร เป็นภัยใหญ่ของเขา  =  ทุกข์ เป็นภัยใหญ่ของเขา  หมายเหตุ  คำว่า ชน  ก็คือ  คน, บุคคล  ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ครับ   ว่าด้วยสังโยชน์ ๑๐ ประการ[สังโยชนสูตร]   ไม่ศีกษาพระธรรม ดับกิเลสไม่ได้   กาม และ กิเลส เป็นเครื่องผูก [คาถาธรรมบท]   นิพพานปรมัตถ์

 
วิตก ๙ ?   วิตักกะในองค์มรรค   ทำไมเราต้องเกิดมา และเกิดมาเพื่ออะไรกัน   กิเลสตัณหา     ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 18 ก.ย. 2554

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
หลานตาจอน
วันที่ 18 ก.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 18 ก.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
raynu.p
วันที่ 19 ก.ย. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 ก.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 19 ก.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ผิน
วันที่ 19 ก.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 ก.ย. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
wittawat
วันที่ 22 ก.ย. 2554

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ