สังโยชน์ ๑๐ ประการ [สังโยชนสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 มี.ค. 2552
หมายเลข  11407
อ่าน  1,233

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 27

๓. สังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์ ๑๐ ประการ

[๑๓] ดูก่อนภิกษุทั้งเหล่า สังโยชน์ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ 

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ประการ   

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ประการ 

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ประการเป็นไฉน คือ 

สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพัตตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ประการนี้. 

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ประการเป็นไฉน  คือ 

รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ 

สังโยชน์เป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ประการนี้. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการนี้แล.

จบสังโยชนสูตรที่ ๓    

อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓

สังโยชนสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

บทว่า โอรมฺภาคิยานิ แปลว่า เป็นส่วนเบื้องต่ำ.

บทว่า อุทฺธมฺภา-คิยานิ แปลว่า เป็นส่วนเบื้องบน.

ในสูตรนี้ ท่านกล่าววัฏฏะอย่างเดียว. 

จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 2 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 14 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ธ.ค. 2554

...ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย...

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 ก.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ