คำสอนครูมักขลิโคสาล [สามัญญผลสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 มี.ค. 2552
หมายเลข  11414
อ่าน  1,202

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 296  กล่าวคำนี้กะหม่อมฉันว่า 
มหาบพิตร  ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย  เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย  สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้  หาปัจจัยมิได้  ย่อมเศร้าหมอง  ย่อมไม่มีเหตุ ย่อมไม่มีปัจจัย  เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย  สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้  หาปัจจัยมิได้  ย่อมบริสุทธิ์  ไม่มีการกระทำของตนเอง  ไม่มีการกระทำของผู้อื่น  ไม่มีการกระทำของบุรุษ  ไม่มีกำลัง  ไม่มีความเพียร  ไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ  ไม่มีความบากบั่นของบุรุษ  สัตว์ทั้งปวงปาณะทั้งปวง  ภูตทั้งปวง  ชีวะทั้งปวง  ล้วนไม่มีอำนาจ  ไม่มีกำลัง  ไม่มีความเพียร แปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย  ตามความประจวบ  ตามความเป็นเอง  ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์  ในอภิชาติทั้ง  ๖  เท่านั้น  อนึ่ง  กำเนิดที่เป็นประธาน  ๑,๔๐๖,๐๐๐  กรรม  ๕๐๐  กรรม  ๕  กรรม ๓  กรรม ๑ธรรมกึ่ง  ปฏิปทา  ๖๒  อันตรกัป  ๖๒  อภิชาติ  ๖  ปุริสภูมิ  ๘  อาชีวก๔,๙๐๐  ปริพาชก  ๔,๙๐๐  นาควาส  ๔,๙๐๐  อินทรีย์  ๒,๐๐๐  นรก๓,๐๐๐  รโชธาตุ  ๓๖ สัญญีครรภ์  ๗  อสัญญีครรภ์  ๗  นิคัณฐีครรภ์ ๗เทวดา  ๗  มนุษย์  ๗  ปีศาจ  ๗  สระ  ๗  ปวุฏะ  ๗  ปวุฏะ  ๗๐๐  เหวใหญ่๗  เหวน้อย  ๗๐๐  สุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐  จุลมหากัป  ๘,๐๐๐,๐๐๐  เหล่านี้ที่พาลและบัณฑิต  เร่ร่อน  ท่องเที่ยวไป  แล้วจักทำที่สุดทุกข์ได้  ความสมหวังว่า  เราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผล  ให้อำนวยผล  หรือเรา สัมผัสถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้ว  จักทำให้สุดสิ้น  ด้วยศีล  ด้วยพรต  ด้วยตบะ  หรือด้วยพรหมจรรย์นี้  ไม่มีในที่นั้น  สุขทุกข์ทำให้สิ้นสุดได้เหมือนดวงของให้หมดด้วยทะนาน  ย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมความเจริญ  ไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง  พาลและบัณฑิต เร่ร่อน  ท่องเที่ยวไป  จักทำที่สุดทุกข์ได้  เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่ขยายไปเอง  ฉะนั้น  ดังนี้  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์  ครูมักขลิโคสาลกลับพยากรณ์ถึงความบริ-สุทธิ์ด้วยการเวียนว่าย  เหมือนเขาถามถึงมะม่วง  ตอบขนุนสำมะลอ  หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ  ตอบมะม่วง แม้ฉันใด  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์  ครูมักขลิโคสาลกลับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนว่าย  ฉันนั้นทีเดียว .......  ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ