สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 3

 
kanchana.c
วันที่  13 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17612
อ่าน  3,039

Quotes from Khun Sujin, England, Summer 1988

บางส่วนจากการสนทนาธรรมกับ

ท่านอาจารย์สุจินต์

ที่ประเทศอังกฤษ ฤดูร้อน ๒๕๓๑

One cannot live without pleasure and one cannot live without dhamma. For those wise people they cannot live just for pleasure. The wise one will live with pleasure and with understanding.

เราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความเพลิดเพลิน และไม่สามารถมีชีวิตอยู่ ได้ถ้าปราศจากธรรม สำหรับผู้ฉลาดนั้นไม่สามารถอยู่ได้เพียงความเพลิดเพลินเท่านั้น จะต้องอยู่ได้ด้วยความเพลิดเพลินและความเข้าใจด้วย

The development of awareness is the highest degree of kusala.

การอบรมเจริญสติ เป็นกุศลขั้นสูงสุด

At the moment of aversion find out whether its just a name or a reality which is the object of aversion.

ขณะที่โกรธ ลองหาซิว่า โกรธชื่อ หรือสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์ของความโกรธนั้น

The outside is very clean, the body is washed, but how many times are citta and cetasika washed with understanding.

ร่างกายภายนอกถูกชำระจนสะอาด แต่จิตและเจตสิกเคยถูกชำระให้สะอาดด้วยความเข้าใจกี่ครั้ง

The fire on one’s head is this moment.

ไฟไหม้บนศีรษะ คือ ขณะนี้เอง

No matter we are happy or sad.Dhamma should be the important thing in life.

ไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ ธรรมควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

Life cannot be smooth without Right Understanding.

ชีวิตไม่สามารถจะราบรื่นได้ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก

If people think that Dhamma will destroy their happiness, they don’t understand Dhamma.

ถ้าคิดว่า ธรรมจะทำลายความสุข แสดงว่าไม่เข้าใจธรรม

We cannot rate the prize of the ‘Best Friend’.

เราไม่สามารถประมาณคุณค่าของ “กัลยาณมิตร” ได้

Lobha encourages wrong view and wrong view encourages lobha. They are friends.

โลภะส่งเสริมให้เกิดความเห็นผิด และความเห็นผิดก็ส่งเสริมให้เกิดโลภะทั้งสองสิ่งนี้ เป็นเพื่อนสนิทกัน

When one enjoys something very much, nobody can help, because there are conditions for that degree of enjoyment, but Right Understanding can understand and awareness is the eightfold path. So one should understand all conditioned realities that happen in one’s life.

เมื่อเราสนุกสนานเพลิดเพลินมาก ไม่มีใครสามารถช่วยได้ เพราะเหตุปัจจัยทำให้เกิดความสนุกสนานมากอย่างนั้น แต่ความเข้าใจถูกสามารถเข้าใจและระลึกรู้มรรคมีองค์ ๘ ดังนั้น ทุกคนควรเข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ในชีวิตของแต่ละคน

Seeing is conditioned, pleasant feeling is conditioned. It has its own condition already. We shouldn’t prepare any other conditions for any reality to arise.

เห็นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ความรู้สึกเป็นสุข ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุปัจจัยพร้อมอยู่แล้ว เราไม่ควรตระเตรียมเหตุปัจจัยใดๆ เพื่อให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้น

Understanding can follow all six doorways until there is no doubt about conditioned realities.

ความเข้าใจสามารถเกิดได้ทั้ง ๖ ทวาร จนกระทั่งไม่มีความสงสัยในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

Nobody can condition any reality.

ไม่มีใครสามารถทำเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมใดๆ ได้เลย

People turn to meditation practice when the going get tough’–question to Khun Sujin.

ถาม “คนที่หันไปทำสมาธิ เมื่อเห็นว่าหนทางนี้ยาก”

Her answer “They don’t see the sense of urgency”.

ท่านอาจารย์ตอบว่า “เขาไม่เห็นความสำคัญของความเร่งด่วน”

Layperson : “I would like to be a monk, I would like to be a monk.”

ผู้ฟัง “ผมอยากบวชเป็นพระ ผมอยากเป็นพระ”

Khun Sujin : “Who are you now?”

ท่านอาจารย์ “ขณะนี้คุณเป็นใคร?”

The present moment is the most important moment.

ขณะเดี๋ยวนี้เป็นขณะที่สำคัญที่สุด

The disadvantage of seeing it that attachment follows it. The advantage of seeing is that understanding follows it”

ข้อเสียของการเห็นคือมีความติดข้องติดตามมา ข้อดีของการเห็นคือมีความเข้าใจติดตามมา

As long as there is expectation Vipassanå ñåna cannot arise.

ตราบใดที่ยังมีความหวัง วิปัสสนาญาณเกิดไม่ได้

One has to be so very patient to understand the teachings.

ต้องมีความอดทนอย่างมากที่จะเข้าใจคำสอน

There is always danger when there is experiencing of an object with ignorance. It’s like stepping on a thorn. If there is no development of sati, we enjoy stepping on thorn.

มีอันตรายตลอดเวลา เมื่อรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏด้วยความไม่รู้ เหมือนเดินบนหนาม ถ้าไม่มีการอบรมเจริญสติ เราเพลิดเพลินกับการเดินบนหนาม

The teachings are the Dhamma mirror, they help to see inside clearly.

พระธรรม คำสอน เหมือนกระจกทางธรรม ที่ช่วยให้เห็นภายใน (จิต) ชัดเจน

Look carefully and step on the place where there is no thorn.

ระวังและเดินบนที่ไม่มีหนาม

It’s not enough just to learn from the book. Right understanding and awareness should be able to understand this moment as no self, no being at all.

การเรียนจากตำรานั้นไม่เพียงพอ ความเข้าใจถูกและการระลึกรู้จะทำให้สามารถเข้าใจ ขณะนี้ว่า ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล

Discussion is the most important factor for the development of Right Understanding.

การสนทนาธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอบรมเจริญความเข้าใจถูก

The more one wants to have påññå, the more one sees that it’s only wishing or wanting, it’s not the right cause for the arising of påññå. The right cause for the arising of påññå must be hearing, studying, considering. There can be awareness at anytime by Sankhara Khanda conditioning it, not by one’s wish. * * ( * * Bangkok tape, from Sarah)

ถ้ายิ่งอยากมีสติมากเท่าไร ก็ยิ่งจะเห็นว่า เป็นเพียงความหวังหรือความต้องการเท่านั้น ไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องสำหรับการเกิดปัญญา เหตุที่ถูกสำหรับการเกิดปัญญาก็คือ การฟังการศึกษา การพิจารณา สติเป็นสังขารขันธ์ สามารถเกิดขึ้นขณะไหนก็ได้ ถ้ามีเหตุ ปัจจัยพร้อม แต่ไม่ใช่ด้วยความต้องการ * * ( * * เทปจากกรุงเทพ, ของคุณซ่าร่าห์) Alan Weller. อลัน เวลเลอร์

ขอชิญคลิกอ่านตอนอื่นๆ ได้ที่นี่

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 1

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 2

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 4

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 5

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 7

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 8 (จบ)

: ท่านสามารถคลิกชมและฟังคลิปธัมมะ

ทางช่องยูทูปของคุณ อลัน เวลเลอร์ ได้

(คลิก) ที่นี่ :

Alan Weller


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
choonj
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

1) One cannot live without pleasure and one cannot live without dhamma. For those wise people they cannot live just for pleasure. The wise one will live with pleasure and with understanding.

Daily life without pleasure just not possible while you having them life go on while you didn't have them you are suffered. More likely the wise one live with pleasure and with understanding. At the end of the day both pleasure and suffered had to be taken out by knowing they are one kind of dhamma.

2) The development of awareness is the highest degree of kusala. Awareness is the highest degree of necessity on all causes and can be developed by understanding and knowing they are dhamma.

3) At the moment of aversion find out whether its just a name or a reality which is the object of aversion. Aversion is reality not justa name, once occured can be developed as root for even more stronger aversion.

4) The outside is very clean, the body is washed, but how many times are citta and cetasika washed with understanding. By understanding citta and cetasika are washed.

5) The fire on one’s head is this moment. At no time in daily life citta is unwholesome as of on fire.

6) No matter we are happy or sad. Dhamma should be the important thing in life. The occur of awareness (sati) no matter happy or sad is the important thing in life.

7) Nobody can condition any reality. Conditions can begenerated by accumulation so accumulate right conditions in to own reality.

8) As long as there is expectation Vipassanå ñåna cannot arise. Expectation is self, Vipassana is not self.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kanchana.c
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

ขอความกรุณาคุณชุนห์ช่วยแปลเป็นไทยด้วยค่ะ เพื่อประโยชน์ของทุกคน และจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ถ้าจะช่วยขัดเกลาสำเนาแปลที่งุ่มง่าม ไม่ใช่สำนวนนักแปลเลย ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ups
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

"ต้องมีความอดทนอย่างมากที่จะเข้าใจคำสอน"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
choonj
วันที่ 17 ธ.ค. 2553

เรียน อ. กาญจนา เท่าที่อ่านคำแปลของ อ. ก็ยอดเยี่อมอยู่แล้ว ส่วนผมนะไม่ใช่นักแปล เอาพอเป็นที่เข้าใจนะครับ

1) One cannot live without pleasure and one cannot live without dhamma. For those wise people they cannot live just for pleasure. The wise one will live with pleasure and with understanding.

Daily life without pleasure just not possible while you having them life go on while you didn't have them you are suffered. More likely the wise one live with pleasure and with understanding. At the end of the day both pleasure and suffered had to be taken out by knowing they are one kind of dhammaใน

ชีวิตประจำวันนั้นไม่สามารถอยู่ได้โดยปราสจากความเพลิดเพลิน เมื่อมีอยู่ชีวิตก็เป็นไป เมื่อไม่มีอยู่ก็เดือดร้อน ผลสุดท้ายทั้งเพลิดเพลินและเดือดร้อน ก็ต้องถูกนำออก โดยการรู้ว่าเป็นธรรม

2) The development of awareness is the highest degree of kusala. Awareness is the highest degree of necessity on all causes and can be developed by understanding and knowing they are dhamma.

สติจำปรารถนาด้วยประการทั้งปวง และสามารถพัฒนาได้โดยการเข้าใจว่าเป็นธรรม

3) At the moment of aversion find out whether its just a name or a reality which is the object of aversion. Aversion is reality not just a name, once occured can be developed as root for even more stronger aversion.

ความโกรธมีจริงไม่ใช่แค่ชื่อ เมื่อเกิดขึ้นก็สามารถพัฒนาเป็นรากที่จะให้โกรธยิ่งขึ้น

4) The outside is very clean, the body is washed, but how many times are citta and cetasika washed with understanding. By understanding citta and cetasika are washed.

เมื่อเข้าใจ จิตและเจตสิก ก็ถูกล้างให้สะอาดแล้ว

5) The fire on one’s head is this moment. At no time in daily life citta is unwholesome as of on fire.

ในขณะที่เป็นไปในชีวิตประจำวัน จิตเป็นอกุศล เหมื่อนกำลังถูกไฟใหม้

6) No matter we are happy or sad. Dhamma should be the important thing in life.The occur of awareness (sati) no matter happy or sad is the important thing in life.

การเกิดขึ้นของสติไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

7) Nobody can condition any reality. Conditions can be generated by accumulation so accumulate right conditions in to own reality.

ปัจจัยสามารถยังผลขึ้นได้ด้วยการสังสม การสังสมปัจจัยที่ถูกต้องผลที่ได้ก็คือความจริงของแต่ละคน

8) As long as there is expectation Vipassanå ñåna cannot arise. Expectation is self, Vipassana is not self.

ความหวังมีตัวตน วิปัสสนาไม่มีตัวตน ผิดพาดประการใดขออภัยและโปรดแนะนำ เป็นความเห็นเพื่อประโยขน์ของการสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 ธ.ค. 2553

"...The wise one will live with pleasure and with understanding..."

เป็นข้อความที่เป็นทั้ง กำลังใจ และ เตือนใจ สำหรับปุถุชนที่มีกิเลสอยู่ครบ เช่นกับข้าพเจ้ามากเลยครับ เป็นเพราะบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนจริงๆ จึงทำให้มีโอกาสได้พบกับพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อการสะสมอบรมเจริญปัญญา อันจะมีค่า มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการเดินทางไกล ในสังสารวัฏฏ์ อีกนาน แสนนาน นะครับ "ไม่พัก ไม่เพียร"


กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของพี่แดงด้วยใจจริงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pannipa.v
วันที่ 17 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ พี่แดง ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดธรรมปราโมทย์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 17 ธ.ค. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 18 ธ.ค. 2553

The more one wants to have påññå, the more one sees that it’s only wishing or wanting, it’s not the right cause for the arising of påññå. The right cause for the arising of påññå must be hearing, studying, considering. There can be awareness at anytime by Sankhara Khanda conditioning it, not by one’s wish.

เมื่อไหร่ที่หวัง ... ก็ปิดกั้นความเข้าใจสภาพธรรมเมื่อนั้น ไม่เสียชาติเกิดเลยจริงๆ ในชาตินี้ที่มีโอกาสได้พบพระธรรมที่ถูกต้อง แม้จะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน ... อดทนค่ะ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า ถ้าขณะนี้ค่อยๆ สะสมความเข้าใจในสัจจะความจริงของสิ่ง ที่กำลังปรากฏ ... สักวันหนึ่งย่อมรู้ถึงสัจจะความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้

กราบอนุโมทนาพี่แดงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาด้วยครับในกุศล ที่ได้เผยแพร่ ธรรมเตือน กระตุ้นใจที่ดีครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 16 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ