สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 2

 
kanchana.c
วันที่  13 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17610
อ่าน  2,996

Some quotations of Alan Driver taken from tapes.

บางส่วนจากคำพูดของอลัน ไดร์เวอร์ ถอดจากเทป

: We know from our own lives that we don’t always give help when help is needed.

: เรารู้จากชีวิตของเราว่า เราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่มีความต้องการให้ช่วย

: Lovingkindness has to be a reality for us in our actions and speech from day to day as we live.

: ความเมตตาต้องเป็นสภาพธรรมสำหรับเราทุกคนในการกระทำและการพูดทุกๆ วันเมื่อยังมีชีวิตอยู่

: Lovingkindness isn’t just a word. It’s a reality which has to be known through practice in our daily life.

: ความเมตตาไม่ใช่เป็นเพียงคำพูด เป็นสภาพธรรมซึ่งรู้ได้จากการกระทำในชีวิตประจำวันของเราเอง

: Everybody loses when we don’t have metta.

: ทุกคนพ่ายแพ้เมื่อไม่มีเมตตา


: We have to be kind instead of wishing everyone else was kind. Thinking that everyone else should be kind or wondering why they are not kind.

: เราต้องเมตตาแทนที่จะหวังให้คนอื่นเมตตา การคิดว่าคนอื่นๆ ควรจะเมตตาหรือคิดว่าทำไมเขาถึงจะไม่เมตตา

: The only way we will ever be able to prove the Buddha’s teachings is by beginning to practice them and see what happens. There’s no other way.

: มีหนทางเดียวที่จะสามารถพิสูจน์พระธรรม คำสอนของพระผู้มีพระภาคได้ก็คือเริ่มต้นปฏิบัติ และจะเห็นว่ามีผลอย่างไร ไม่มีหนทางอื่น

: There is never a moment goes by when awareness cannot arise.

: ไม่เคยมีขณะใดที่ผ่านไปโดยสติไม่สามารถระลึกรู้ได้

: It’s lovingkindness that helps us present Dhamma in a gentle way without being pushy … and that’s hard.

: การแสดงธรรมด้วยเมตตา ด้วยความอ่อนโยน ไม่มีการเร่งรัด ... ซึ่งยากมาก

: We don’t have kindness when we expect too much of someone. They should understand, why? Because we say so, because we teach so well, because it’s the truth. People should be kind. Why? Because we think so, because it would be nice. It depends on conditions.

: เราจะไม่มีเมตตา ถ้าเราคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปว่า เขาควรเข้าใจ เพราะอะไร? เพราะว่าเราพูดอย่างนั้น เพราะว่าเราสอนดีมาก เพราะว่าเป็นความจริง คนทั่วไปควรมีเมตตา เพราะอะไร? เพราะเราคิดอย่างนั้น เพราะเป็นความดีแต่ทุกอย่างขึ้นกับเหตุปัจจัย

: If we don’t develop Sati, we can’t keep the precepts. So what could be kinder?

: ถ้าเราไม่เจริญสติ เราก็ไม่สามารถรักษาศีลได้ ดังนั้นอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ?

: It’s kindness when we develop satipaììåna, we are being kind to ourselves and kind to everybody else. We’re doing the whole world to favour. We’re removing a little bit of ignorance from the world that makes us behave act the way we do.

: การอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นเมตตา เราเมตตากับตนเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราทำประโยชน์กับโลกทั้งหมด เรากำลังขัดเกลาความไม่รู้ออกจากโลกทีละนิดๆ และทำให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

: The way to develop more understanding is exactly the same for every living being that was ever born. To be aware of the reality which appears now in your life whatever that reality may be.

: หนทางอบรมเจริญความเข้าใจถูกให้เกิดเพิ่มขึ้นนั้น มีหนทางเดียวซึ่งเหมือนกันสำหรับทุกคนที่ได้เกิดมาแล้ว นั่นคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ในชีวิตนี้ ไม่ว่าสภาพธรรมนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม

: There can be no short cut.

: ไม่มีทางลัด

: The practice of satipaììåna is the most subtle thing

: การอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่ยากและละเอียดลึกซึ้งที่สุด

: All moments are moments for awareness.

: ทุกขณะสามารถระลึกรู้ได้

: What is kusala without Right Understanding, it’s just self, self, self.

: กุศลที่ไม่ประกอบด้วยความเข้าใจถูก เป็นเพียงตัวตน

: A moment of satipaììåna that is aware of akusala is so much more valuable than any kusala without sati.

: ขณะที่สติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของอกุศล มีประโยชน์มากกว่าขณะที่มีกุศลแต่ไม่มีสติ

: Who can stop realities from arising.

: เราไม่สามารถหยุดยั้งการเกิดขึ้นของสภาพธรรมได้

: At moments of desire for awareness, at moments of trying to be aware of a particular object, to try and force, to try and be aware here, here, here. It’s all wrong, it’s not natural.

: ขณะที่ต้องการให้ระลึกรู้ ขณะที่พยายามระลึกที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดโดยเฉพาะพยายามและบังคับให้ระลึก พยายามที่จะระลึกที่นี่ ที่นั่น ทั้งหมดนั้นผิด ไม่ใช่ธรรมชาติ

: We cannot call back any reality.

: เราไม่สามารถย้อนสภาพธรรมให้กลับมาเกิดซ้ำได้

: Results for whom.

: ผลที่เกิดขึ้นสำหรับใคร

: It’s good to know the truth that all realities of our life, our Dukkha. They arise and fall away.

: เป็นการดีที่รู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งหมดที่เกิดในชีวิตของเราความทุกข์ของเรา ทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไป

: If we think that the way to be happy is to get what you want and to have nice things to look at, to hear, taste and smell. We’ll make lobha our God and devote our lives to serving lobha … and that’s the path to pain.

: ถ้าเราคิดว่า วิธีที่จะทำให้เป็นสุขนั้น คือ ได้สิ่งที่เราต้องการ ได้สิ่งดีๆ เพื่อเห็น ได้ยินลิ้มรสและดมกลิ่น แต่เราทำให้โลภะเป็นพระเจ้า และอุทิศชีวิตของเราเพื่อทำให้โลภะพอใจ ... และนั่นคือหนทางแห่งความทุกข์

: There is really nothing better in life to do than to find out what life is all about.

: จริงๆ แล้ว ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่ควรกระทำยิ่งกว่า การค้นหาว่าชีวิตคืออะไร

: We find out in practice what we are told in theory.

: เราค้นหาโดยการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปริยัติ

: Who can say what will happen next.

: ใครสามารถบอกได้ว่า ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น

: It’s conditioned, it is unavoidable, uncontrollable.

: ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย หลีกเลี่ยงไม่ได้ บังคับบัญชาไม่ได้

: Dosa is dosa, it’s not dosa with a body, it’s not dosa that can do anything.

: โทสะเป็นโทสะ ไม่ใช่โทสะด้วยตัวตน โทสะไม่สามารถทำอะไรได้เลย

: How can you blame dosa?

: เราจะโทษโทสะได้อย่างไร?

: We cannot have akusala.

: เราไม่สามารถจะไม่มีอกุศลได้

: We have the illusion of control all our life except at the moment of sati. It helps to eradicate that illusion.

: เรามีความเห็นผิดที่คิดว่าจะบังคับทุกสิ่งในชีวิตได้ นอกจากขณะที่สติเกิดซึ่งช่วยขัดเกลาความเห็นผิดนั้นได้

: The condition for the development of sati is Right Understanding of it.

: ปัจจัยของการอบรมเจริญสติ ก็คือ ความเข้าใจถูกในเรื่องการเจริญสตินั่นเอง

: We can’t really develop right understanding, if we are not ashamed of our ignorance of realities, if we are not afraid of not knowing the truth about realities.

: เราไม่สามารถอบรมเจริญความเข้าใจถูกได้ ถ้าเราไม่ละอายที่จะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ถ้าเราไม่กลัวการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นๆ

: True respect for Dhamma is not just listening and understanding what you hear but putting into practice what you hear.

: การเคารพพระธรรมอย่างแท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงการฟังและเข้าใจตามที่ฟังแต่ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ฟังด้วย

: Only a coward performs akusala because he’s afraid of inconvenience, afraid of trouble, afraid of poverty, therefore he’ capable of and shamelessly performs akusala.

: คนขี้ขลาดเท่านั้นที่ทำอกุศล เพราะกลัวความไม่สะดวกสบาย กลัวปัญหา กลัวความยากจน ดังนั้นจึงสามารถและไม่ละอายในการทำอกุศล


ขอเชิญคลิกชมตอนอื่นๆ ได้ที่นี่...

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 1

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 4

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 5

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 7

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 8 (จบ)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Jans
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

True respect for Dhamma is not just listening and understanding what you hear but putting into practice what you hear.

การเคารพพระธรรมอย่างแท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงการฟัง และเข้าใจตามที่ฟัง แต่ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ฟังด้วย

กราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chaiyut
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

ถ้าได้อ่านแล้วได้พิจารณาโดยละเอียดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นด้วยเราก็จะพบว่าความเห็นทางธรรมแต่ละข้อนั้น มีประโยชน์มหาศาลทีเดียวครับ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์ Kanchana.c ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

Everybody loses when we don’t have metta.

ทุกคนพ่ายแพ้เมื่อไม่มีเมตตา.......

The way to develop more understanding is exactly the same for every living being that was ever born. To be aware of the reality which appears now in your life whatever that reality may be.

หนทางอบรมเจริญความเข้าใจถูกให้เกิดเพิ่มขึ้นนั้น มีหนทางเดียวซึ่งเหมือนกันสำหรับทุกคนที่ได้เกิดมาแล้ว นั่นคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ในชีวิตนี้ ไม่ว่าสภาพธรรมนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม

There can be no short cut.

ไม่มีทางลัด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ (เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ)

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผิน
วันที่ 15 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

ท่าน Alan Driver เป็นชาวต่างชาติที่มีความเข้าใจพระธรรมลึกซึ้งมากค่ะ อ่านแล้วได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bsomsuda
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ups
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

อ่านบทความนี้ครับ รู้สึกถึงความขี้ขลาดของตนเองได้เลย และละอายมาก

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 16 ธ.ค. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 17 ธ.ค. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดงมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chatchai.k
วันที่ 16 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ