ว่าด้วยตัณหาพายุ่ง [ชฏาสูตร]
 
Khaeota
วันที่  18 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16523
อ่าน  861
 
    พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 212 ๖.  ชฏาสูตร

   ว่าด้วยตัณหาพายุ่ง [๖๔๔]  สาวัตถีนีทาน.

ครั้งนั้นแล   ชฏาภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ  ครั้นแล้ว  สนทนาปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า  ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.[๖๔๕]  ชฎาภารทวาชพราหมณ์  นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า

    ตัณหาหาพายุ่งในภายใน  พายุ่งในภาย

นอก  หมู่สัตว์ถูกตัณหาพายุ่งไขว่ให้นุง ข้า

แต่พระโคดม   เพราะเหตุนั้น  ข้าพระองค์

ขอทูลถามพระองค์ว่า  ใครพึงสางตัณหา

พายุ่งมิได้.

[๖๔๖]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ภิกษุใดเป็นคนมีปัญญา  ตั้งมั่นอยู่ใน

ศีล  อบรมจิตและปัญญาให้เจริญ  มีความ

เพียร   มีปัญญารักษาตน  ภิกษุนั้นพึงสาง

ตัณหาพายุ่งนี้ได้  ราคะโทสะและอวิชชา

อันชนเหล่าใด   สำรอกแล้ว  ชนเหล่านั้น

เป็นพระอรหันต์  มีอาสวะสิ้นแล้วตัณหา

พายุ่งอันชนเหล่านั้นสางได้แล้ว   นามและ

รูปย่อมดับไปไม่เหลือในที่ใด  ปฏิฆสัญญา

รูปสัญญา   และตัณหาพายุ่งนั่น  ย่อมขาด

ไปในที่นั้น.

[๖๔๗]  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว   ชฏาภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักฯลฯ ก็แหละท่านชฏาภารทวาชะ   ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง  ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย  ดังนี้แล


Tag  ตัณหา พระสูตร พายุ่ง ภิกษุ มีปัญญา มีอาสวะสิ้นแล้ว อบรมจิต ใครพึงสาง ในภายนอก ในภายใน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ