ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญความตั้งอยู่ในกุศลธรรม [ฐิติสูตร]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16527
อ่าน  424

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 173

๓. ฐิติสูตร

ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญความตั้งอยู่ในกุศลธรรม

  [๕๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราไม่สรรเสริญแม้ซึ่งความตั้งอยู่ใน

กุศลธรรมทั้งหลาย   ไฉนจะสรรเสริญความเสื่อมรอบในกุศลธรรมทั้งหลาย

เล่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้ง

หลาย  มิใช่ความตั้งอยู่  มิใช่ความเสื่อมในกุศลธรรม.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย  มิใช่ความ

ตั้งอยู่  มิใช่ความเจริญอย่างไร  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เป็นผู้มีศรัทธา  ศีล   สุตะ   จาคะ  ปัญญา  ปฏิภาณเท่าไร  ธรรมเหล่านั้น

ของภิกษุนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่เจริญขึ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าว

ข้อนี้ว่า  เป็นความเสื่อมใน  กุศลธรรมทั้งหลาย  มิใช่ความตั้งอยู่  มิอยู่

ความเจริญ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่

มิใช่ความตั้งอยู่  มิใช่ความเจริญ  อย่างนี้แล


Tag  ความตั้งอยู่ ความเจริญ ฐิติสูตร ทรงสรรเสริญ พระผู้มีพระภาคเจ้า ในกุศลธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ