ว่าด้วยทานบารมี [บารมี ๑๐]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16526
อ่าน  622

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 621 ข้อความบางตอนจาก...บารมี ๑๐ ว่าด้วยทานบารมี

ส่วนธรรมทาน  ได้แก่  การแสดงธรรมไม่วิปริต  แก่ผู้มีจิตไม่เศร้า

หมอง.  การชี้แจงประโยชน์อันสมควร  นำผู้ยังไม่เข้าถึงศาสนาให้เข้าถึง

ผู้เข้าถึงแล้วให้เจริญงอกงาม  ด้วยทิฏฐธรรมิกประโยชน์   สัมปรายิกและ

ปรมัตถประโยชน์.   ในการแสดงธรรมนั้น  พึงทราบนัยโดยสังเขป  ดังนี้ก่อน

คือ  ทานกถา  ศีลกถา  สัคคกถา   โทษและความเศร้าหมองของกามและ

อานิสงส์ในการออกจากกาม. ส่วนโดยพิสดาร   พึงทราบประดิษฐานและ

การทำให้ผ่องแผ้วในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ด้วยสามารถการประกาศคุณของ

ธรรมเหล่านั้น   แก่ผู้มีจิตน้อมไปแล้วในสาวกโพธิญาณ  คือ  การเข้าถึงสรณะ

การสำรวมศีล   ความคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลาย  ความรู้จักประมาณ

ในการบริโภค  การประกอบความเพียรเนืองๆ   สัทธรรม  ๗  การประกอบ

สมถะ  ด้วยการทำกรรมในอารมณ์  ๓๘  การประกอบวิปัสสนา  ด้วยหัวข้อ

คือการยึดมั่นตามสมควรในการยึดมั่นวิปัสสนา   ในรูปกาย  เป็นต้น.  ปฏิปทา

เพื่อความหมดจดอย่างนั้น  การยึดถือความถูกต้อง  วิชชา ๓  อภิญญา  ๖

ปฏิสัมภิทา  ๔  สาวกโพธิญาณ.  อนึ่ง  พึงทราบการประดิษฐาน   การทำให้

ผ่องแผ้วในญาณทั้งสอง  ด้วยการประกาศความเป็นผู้มีอานุภาพมาก  ของ

พระพุทธเจ้าเหล่านั้น   ในฐานะแม้ ๓ อย่าง  โดยหัวข้อประกาศมิสภาวะ

ลักษณะและรสเป็นต้น  ของบารมีมีทานบารมีเป็นต้น   ตามสมควรแก่สัตว์

ทั้งหลาย  ผู้น้อมไปในปัจเจกโพธิญาณ  และในสัมมาสัมโพธิญาณ.  พระ-

มหาบุรุษย่อมให้ธรรมทานแก่สัตว์ทั้งหลาย  ด้วยประการฉะนี้.


Tag  ความคุ้มครองทวารอินทรีย์ ทิฏฐธรรมิกประโยชน์ ธรรมทาน บารมี ๑๐ ปรมัตถประโยชน์ สัมปรายิก สำร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 31 ต.ค. 2556

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ