ประวัติพระอุบลวรรณาเถรี [อรรถกถาสูตรที่ ๓]
 
Khaeota
วันที่  18 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16515
อ่าน  3,793

  
   พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 12

   อรรถกถาสูตรที่  ๓   ๓.  ประวัติพระอุบลวรรณาเถรี [ย่อ]

ในสูตรที่  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้. บทว่า   อุปฺปลวณฺณา   ได้แก่พระเถรีมีชื่ออย่างนี้  ก็เพราะประกอบด้วยผิวพรรณเสมือนด้วยดอกอุบลขาบ. ได้ยินว่า  พระอุบลวรรณาเถรีนั้น  ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ   ถือปฏิสนธิในครอบครัวในกรุงหังสวดี ภายหลังไปสำนักพระ-ศาสดาพร้อมกับมหาชน  กำลังฟังธรรมอยู่  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ  เป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้มีฤทธิ์  จึงถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์   มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  ๗ วันปรารถนาตำแหน่งนั้น.  นางทำกุศลจนตลอดชีวิต  เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์   ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  ถือปฏิสนธิในราชนิเวศน์ ของพระราชาพระนามว่ากิงกิ  กรุงพาราณสี   เป็นพระธิดาอยู่ในระหว่างพระพี่น้องนาง ๗ พระองค์   ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึง  ๒๐,๐๐๐  ปี ทำบริเวณถวายภิกษุสงฆ์  บังเกิดในเทวโลก  .......  ...........ในพุทธุปบาทกาลนี้  ก็ถือปฏิสนธิในครอบครัวเศรษฐี.  ก็เพราะนางมีผิวพรรณเสมอด้วยดอกอุบลขาบ.  บิดามารดาจึงขนานนามของนางว่า   อุบลวรรณา.  เมื่อเวลานางเจริญวัย  พระราชาทั่วชมพูทวีป ก็ส่งคนไปสำนักเศรษฐีขอนาง  ไม่มีราชาพระองค์ใดที่ไม่ส่งคนไปขอ.แต่นั้น  เศรษฐีคิดว่า  เราไม่อาจยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกคนได้  แต่จำเราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่ง   จึงเรียกธิดามาถามว่า  เจ้าบวชได้ไหมลูก.เพราะเหตุที่นางเกิดในภพสุดท้าย  คำของบิดานั้นจึงเป็นเหมือนน้ำมันเคี่ยว  ๑๐๐  ครั้งราดลงบนศีรษะ.   เพราะเหตุนั้น   นางจึงกล่าวกะบิดาว่าบวชได้จ้ะพ่อ.  เศรษฐีนั้น   จึงทำสักการะแก่นางแล้ว  นำไปสำนักภิกษุณีให้บวช  เมื่อนางบวชใหม่ๆ   ถึงเวร  [วาระ]   ในโรงอุโบสถ.  นางตามประทีปกวาดโรงอุโบสถ   ถือเอานิมิตที่เปลวประทีป  ตรวจดูบ่อยๆ ก็ทำฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์  ให้ฌานบังเกิด   แล้วทำฌานนั้นให้เป็นบาท  ก็บรรลุพระอรหัต.   พร้อมด้วยพระอรหัตผลนั่นแล  ก็เป็นผู้ช่ำชองชำนาญ  ในการแสดงฤทธิ์ต่างๆ   ต่อมา  ในวันที่พระศาสดาทรงทำยมกปาฏิหาริย์   ท่านก็บันลือสีหนาทว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์   จักทำปาฏิหาริย์ถวาย.  พระศาสดาทรงทำเหตุอันนี้ให้เป็นอัตถุปปัตติ   เหตุเกิดเรื่อง   ประทับนั่ง  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลาย  ในตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับ  จึงทรงสถาป-นาพระเถรีนี้ไว้   ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกา  ผู้มีฤทธิ์แล. จบ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ