ว่าด้วยภิกษุเป็นธีรชน [มหานิทเทส]
 
Khaeota
วันที่  18 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16519
อ่าน  715


 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 590
                    ข้อความบางตอนจาก...ว่าด้วยภิกษุเป็นธีรชน

 .....................ชาคริยานุโยคเป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลาย    อันเป็นเครื่องกั้นกางด้วยการเดินการนั่งตลอดวัน       ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลาย อันเป็นเครื่องกั้นกาง   ด้วยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี   ย่อมสำเร็จสีหไสยา  (นอนอย่างราชสีห์)    โดยข้างเบื้องขวา   ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า    มีสติสัมปชัญญะ    ใส่ใจถึงสัญญาในความลุกขึ้น   ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี  กลับลุกขึ้นแล้ว    ชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกั้นกาง  ด้วยการเดิน  การนั่ง  ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี  พิจารณาถึงความอยู่แห่งบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญ     ชื่อว่า   ประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคในภายใน    ย่อมไม่ทำลายชาคริยานุโยคอันเป็นเขตแดน  นี้ชื่อว่า   ธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยค  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อว่า  ภิกษุ...มีสติ  ประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ