ต้นไม้อะไรบ้างมีวิมานของเทวดา [อรรถกถาคิลานสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  18 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16518
อ่าน  2,723

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒-หน้าที่ 175
              
                            อรรถกถาคิลานสูตรที่ ๑๐

           พึงทราบวินิจฉัยในคิลานสูตรที่  ๑๐  ดังต่อไปนี้.            บทว่า  อารามเทวดา  ความว่า พวกเทพยดา ผู้สิงอยู่ในสวนดอกไม้และในสวนผลไม้.      บทว่า    วนเทวดา   คือเทพยดาผู้สิงอยู่ในไพรสัณฑ์บทว่า   รุกฺขเทวดา  ความว่า  เวสสวัณเทวดา  ในกาลแห่งพระเจ้ามัตตราชพวกเทพดา ผู้สิงอยู่ในต้นไม้เหล่านั้นอย่างนี้        บทว่า  โอสธิติณวนปฺปติความว่า     พวกเทพดา        ผู้สิงอยู่บนต้นสมอไทยและมะขามป้อมเป็นต้นบนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องเป็นต้น      และบนต้นไม้เจ้าป่า     บทว่าสงฺคมฺม   คือประชุมพร้อมกันแล้ว.  


Tag  ต้นไม้ เทวดา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 464        ในอดีตกาล       ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี     พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดาที่กอหญ้าคา    ในอุทยานของพระราชา   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553
                                            มิลินทปัญหา - หน้าที่ 393     อันว่าภูตคามคือต้นไม้  โดยที่สุดกำหนดต่ำลงมาติณชาติต้นหญ้านั้นก็ดี  ท่านว่าเทวดาสิงหมด  จึงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ได้ภิกษุตัดต้นไม้ถากหญ้า   ถ้าฆราวาสทำหาโทษมิได้ประการ ๑
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553

    พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ 172
 
                                                        คิลานสูตร 

            [๕๘๓]  ก็สมัยนั้นแล   จิตตคฤหบดีป่วย   เป็นทุกข์  มีไข้หนักครั้งนั้นแล  อารามเทวดา  วนเทวดา  รุกขเทวดา  ( และ )  เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เป็นยา    หญ้าและพญาไม้    มาร่วมประชุมกันแล้ว   

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ