ต้นไม้อะไรบ้างมีวิมานของเทวดา [อรรถกถาคิลานสูตร] .
 
paderm
paderm
วันที่  18 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16518
อ่าน  3,529

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒-หน้าที่ 175

อรรถกถาคิลานสูตรที่ ๑๐

พึงทราบวินิจฉัยในคิลานสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้.

บทว่า อารามเทวดา ความว่า พวกเทพยดา ผู้สิงอยู่ในสวนดอกไม้และในสวนผลไม้.   

บทว่า วนเทวดา คือเทพยดาผู้สิงอยู่ในไพรสัณฑ์

บทว่า รุกฺขเทวดา ความว่า เวสสวัณเทวดา ในกาลแห่งพระเจ้ามัตตราชพวกเทพดา ผู้สิงอยู่ในต้นไม้เหล่านั้นอย่างนี้   

บทว่า โอสธิติณวนปฺปติ ความว่า พวกเทพดา ผู้สิงอยู่บนต้นสมอไทยและมะขามป้อมเป็นต้นบนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องเป็นต้น และบนต้นไม้เจ้าป่า   

บทว่า สงฺคมฺม คือ ประชุมพร้อมกันแล้ว. 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 464

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดาที่กอหญ้าคา  ในอุทยานของพระราชา   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553

มิลินทปัญหา - หน้าที่ 393   

อันว่าภูตคามคือต้นไม้  โดยที่สุดกำหนดต่ำลงมาติณชาติต้นหญ้านั้นก็ดี ท่านว่าเทวดาสิงหมด จึงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ได้ภิกษุตัดต้นไม้ถากหญ้า ถ้าฆราวาสทำหาโทษมิได้ประการ ๑

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มิ.ย. 2553

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ 172
 
คิลานสูตร 

[๕๘๓]  ก็สมัยนั้นแล จิตตคฤหบดีป่วย เป็นทุกข์ มีไข้หนักครั้งนั้นแล อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เป็นยา หญ้าและพญาไม้ มาร่วมประชุมกันแล้ว   

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ