กินอย่างมีสติ
 
sms
วันที่  4 ก.ค. 2549
หมายเลข  1526
อ่าน  772
การที่เรารู้ประมาณในการบริโภคอาหาร เช่น เมื่อกินอิ่มแล้ว ก็ไม่กิน อย่างนี้เป็นการมี

สติหรือไม่

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 4 ก.ค. 2549

   การรู้จักประมาณในการบริโภค คือ รู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหาร ว่ากินเพื่อพอยังอัตตภาพและชีวิตให้เป็นไปเท่านั้น การรู้ประโยชน์อย่างนี้เป็นกิจของสติสัมปชัญญะของพระอริยสาวกทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามพระธรรมของพระพุทธองค์ แต่ผู้ที่กินอาหารแต่น้อยเพราะกลัวอ้วน   หรือเพื่อสุขภาพเพราะรักชีวิต จิตเป็นอกุศลการกินแบบนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้น  การบริโภคปัจจัยของพระอรหันต์ท่านมีสติแน่นอน  การบริโภคของพระเสขะ เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง  การบริโภคของปุถุชนเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง  สรุปคือ ขณะที่เป็นกุศลมีสติเกิดร่วมด้วย  ถ้าเป็นอกุศลไม่มีสติ 

 
  ความคิดเห็น 2  
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ