การฝึกและการปฏิบัติธรรม
 
sms
วันที่  5 ก.ค. 2549
หมายเลข  1534
อ่าน  581
การฝึกและการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาคืออย่างไร  พระพุทธศาสนาสอนให้เราฝึกการปฏิบัติเพื่อความสงบใช่ไหมครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 5 ก.ค. 2549

การฝึกอบรมหรือปฏิบัติ หมายถึง การอบรมความรู้หรือปัญญาเพื่อการรู้แจ้งความจริง  จึงละอกุศลธรรมและกิเลสได้ตามลำดับขั้น เมื่อไม่มีกิเลสจิตจึงสงบ จิตไม่สงบเพราะอกุศลธรรม  ฉะนั้น คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเพื่อการสงบอย่างแท้จริง คือ สงบอย่างถาวร   แบบไม่ต้องมากลับมาอบรมอีก ได้แก่การบรรลุเป็นพระอรหันต์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 6 ก.ค. 2549

ปฏิบัติธรรม  (ภาษาบาลี  ออกเสียง ว่า ปะ - ติ - ปัด - ติ - ทำ - มะ) คือ ถึงเฉพาะสภาพธรรม  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐาน อบรมเจริญวิปัสสนาระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปรกติ  ตามความเป็นจริง  ในชีวิตประจำวันไม่มีรูปแบบ ไม่มีการปฏิบัติเป็นข้อๆ ไม่ต้องแยกตัวเองออกจากชีวิตประจำวัน เป็นฆราวาส  ก็ไม่ต้องฝืนอัธยาศัยตัวเอง บีบบังคับตัวเอง ไปทำตามบรรพชิต เป็นฆราวาสมีกิจการงานของฆราวาส ก็สามารถศึกษาพระธรรม อบรมเจริญวิปัสสนาได้ในชีวิตประจำวันครับ
   

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ