กัมมัฏฐานไม่ถูกอัธยาศัย [คาถาธรรมบท]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  27 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14887
อ่าน  817

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 127

  ข้อความบางตอนจาก  เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ  [๒๑๐] 

พระศาสดา  เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน    ทรงปรารภสัทธิวิหาริก

ของพระสารีบุตรเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า  " อุจฺฉินฺท "  เป็นต้น.

มาณพบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถูกอัธยาศัย

ได้ยินว่า บุตรของนายช่างทองคนหนึ่งมีรูปสวย  บวชในสำนักของ

พระเถระแล้ว.   พระเถระดำริว่า   " พวกคนหนุ่ม  มีราคะหนา"   แล้วได้

ให้อสุภกัมมัฏฐานแก่ท่าน  เพื่อกำจัดราคะ.   แต่กัมมัฏฐานนั้นไม่เป็นที่สบาย

สำหรับท่าน;   เพราะเหตุนั้น  ท่านเข้าไปสู่ป่าแล้ว  พยายามอยู่สิ้น  ๓   เดือน

ไม่ได้แม้ซึ่งคุณมาตรว่าความเป็นผู้มีจิตแน่แน่วแล้ว จึงมาสู่สำนักของ

พระเถระอีก,   เมื่อพระเถระกล่าวว่า  " ท่าน  กัมมัฏฐานมาปรากฏแก่ท่าน

แล้วหรือ ?"  จึงบอกความเป็นไปนั้น.  …………………………….

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ      ภิกษุนี้เป็นสัทธิวิหาริกของข้าพระองค์,   ข้าพระองค์ให้กัมมัฏฐานชื่อนี้แก่ภิกษุนี้    ด้วยเหตุนี้."


Tag  กัมมัฏฐาน สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ธ.ค. 2552

ครั้งนั้น   พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นว่า  " ชื่อว่าอาสยานุสยญาณ

นั่น  ย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย   ผู้บำเพ็ญบารมีแล้ว  ยังหมื่นโลกธาตุ

ให้บันลือแล้ว    ถึงความเป็นพระสัพพัญญูนั่นแล"    แล้วทรงรำพึงอยู่ว่า

" ภิกษุนี้บวชจากสกุลไหนหนอแล ?"    ทรงทราบว่า  " จากสกุลช่างทอง,

ทรงพิจารณาอัตภาพที่ล่วงมาแล้ว      ทรงเห็นอัตภาพ  ๕๐๐  ของภิกษุนั้น

อันเกิดโดยลำดับเฉพาะในสกุลช่างทอง    แล้วทรงดำริว่า  " ภิกษุหนุ่มนี้

ทำหน้าที่ช่างทองอยู่ตลอดกาลนาน   หลอมแต่ทองมีสีสุกอย่างเดียว   ด้วย

คิดว่า   ' เราจักทำให้เป็นดอกกรรณิการ์และดอกปทุมเป็นต้น.   อสุภปฏิกูล

กัมมัฏฐานไม่เหมาะแก่ภิกษุหนุ่มนี้,   กัมมัฏฐานที่พอใจเท่านั้น   จึงจะเป็น

กัมมัฏฐานที่สบายแก่เธอ"   จึงตรัสว่า   " สารีบุตร   เธอจักเห็นภิกษุที่เธอ

ให้กัมมัฏฐาน  ลำบากแล้วตลอด ๔  เดือน  บรรลุพระอรหัตในภายหลังภัต

ในวันนี้นั่นแหละ    เธอไปเถิด"   

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ