พระองคุลิมาลอุทาน [องคุลิมาลสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  28 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14900
อ่าน  485

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 150

ข้อความบางตอนจาก องคุลิมาลสูตร

      พระองคุลิมาลอุทาน

[๕๓๔]  ครั้งนั้น ท่านพระองคุลิมาลไปในที่ลับเร้นอยู่   เสวยวิมุตติสุข

เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

ผู้ใด  เมื่อก่อนประมาท   ภายหลัง

ผู้นั้นไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง

ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ    ฉะนั้น

ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว  ย่อมปิดเสีย

ได้ด้วยกุศล    ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง 

ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ    ฉะนั้น

ภิกษุใดแล   ยังเป็นหนุ่ม   ย่อมขวนขวาย

ในพระพุทธศาสนา  ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้

ให้สว่าง  ดุจพระจันทร์ซึงพ้นแล้วจากเมฆ

ฉะนั้น.


Tag  พระองคุลิมาลอุทาน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ