อาจิณณกรรม [พหุลกรรม]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  28 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14896
อ่าน  1,227

      พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ -       อธิบายพหุลกรรม (อาจิณณกรรม)

   ส่วนในกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหลาย   กรรมใดมาก    กรรมนั้นชื่อว่าพหุลกรรม. พหุลกรรมนั้น  พึงทราบด้วยอำนาจอาเสวนะที่ได้แล้ว ตลอดกาลนาน    อีกอย่างหนึ่ง  ในฝ่ายกุศลกรรม   กรรมใดที่มีกำลังสร้างโสมนัสให้ในฝ่ายอกุศลกรรม  สร้างความเดือดร้อนให้   กรรมนั้นชื่อว่า พหุลกรรม  อุปมาเสมือนหนึ่งว่า  เมื่อนักมวยปล้ำ ๒ คนขึ้นเวที    คนใดมีกำลังมาก   คนนั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม  (แพ้) ไป ฉันใด  พหุลกรรมนั้น  ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทับถมกรรมพวกนี้ที่มีกำลังน้อย (ชนะ) ไป.  กรรมใดมากโดยการเสพจนคุ้นหรือมีกำลังโดยอำนาจทำให้เดือดร้อนมาก    กรรมนั้นจะให้ผล   เหมือนกรรมของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย  ฉะนั้น.

 บทว่า  อาจิณฺณํ  ได้แก่กรรมที่ทำเนืองๆ   หรือแม้ทำคราวเดียวแต่ส้องเสพเสมอเนืองนิตย์ ฯ


Tag  พหุลกรรม อาจิณณกรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 7 ก.ย. 2554

 

***---------------------------***

ขอบพระคุณมากครับ

และ

อนุโมทนากับสิ่งดีดีที่เอื้อเฟื้อครับ

***---------------------------------------***

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ