ธรรมที่ควรระลึกเมื่อเกิดความกลัว [ธชัคคสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  28 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14894
อ่าน  685

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 466

   ข้อความบางตอนจาก ธชัคคสูตร

[๘๖๖]    พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดี   อยู่ที่

โคนไม้ก็ดี      อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี     พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจ้าเถิด

ความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลาย     ถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระ-

พุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก    ผู้องอาจกว่านรชน    ทีนั้นเธอทั้งหลายพึง

ระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงดีแล้ว  ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญเขตไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกว่า      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้    ความกลัวก็ดี  ความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองเกล้าก็ดี  จักไม่มีเลย.

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์ 


Tag  ความกลัว ธรรมที่ควรระลึก ธรรมที่ระงับความกลัว พระรัตนตรัย
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ