นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา [มหาปรินิพพานสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14682
อ่าน  828

 
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 293

 ข้อความบางตอนจาก มหาปรินิพพานสูตร

[๑๑๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พึงกล่าวอย่างนี้

ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย  ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมา  ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์  พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  นี้เป็นธรรม   นี้เป็นวินัย  นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา

พวกเธอไม่พึงชื่นชม  ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้น  ครั้นไม่ชื่นชม  ไม่

คัดค้านแล้ว  พึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้ว  สอบสวนในพระสูตร

เทียบเคียงในพระวินัย.   ถ้าสอบสวนในพระสูตร  เทียบเคียงในพระวินัย  ลง

ในพระสูตรไม่ได้  เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้  พึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่า

นี้ไม่ใช่ คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  และภิกษุนี้จำมาผิดแล้ว

แน่นอน   ดังนั้น  พวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสีย  ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร

เทียบเคียงในพระวินัย   ลงในพระสูตรได้   เทียบเคียงในพระวินัยได้  พึงถึง

ความตกลงใจในข้อนี้ว่า  นี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  และ

ภิกษุนี้จำมาถูกต้องแล้วแน่นอน  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงทรงจำมหาปเทส

ข้อที่หนึ่งนี้ไว้


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ