ปัญญาสูตร [เหตุให้เกิดปัญญา]
 
Khaeota
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14685
อ่าน  1,173

  
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 เรื่อง เหตุให้เกิดปัญญา ด้วยการ สอบถาม สนทนา

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ หน้าที่ 298

ข้อความบางตอนจาก  ปัญญาสูตร

 เธออาศัยพระศาสดา  หรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู  ซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอาย  ความเกรงกลัวความรัก  และความเคารพไว้อย่างแรงกล้านั้นแล้ว  เธอเข้าไปหาแล้วไต่ถาม  สอบถามเป็นครั้งคราวว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ภาษิตนี้เป็นอย่างไร  เนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไร   ท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผย  ทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่  ๒ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา  ฯลฯ   เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ