ธรรมเป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
 
Khaeota
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14688
อ่าน  798

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 332

   ธรรมเป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
  อีกอย่างหนึ่ง  ธรรม ๗ ประการ  ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือ  ๑. การสอบถาม   ๒. การทำวัตถุให้สละสลวย  ๓. การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกัน  ๔. เว้นบุคคลมีปัญญาทราม  ๕. คบหาบุคคลผู้มีปัญญา  ๖. พิจารณาสอดส่องด้วยปัญญา อันลึกซึง  ๗. ความน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั้น.
   บรรดาธรรม ๗ ประการนั้น  ความเป็นผู้มากไปด้วยการสอบถาม อันอาศัยอรรถแห่งขันธ์  ธาตุ  อายตนะ  อินทรีย์  พละ  โพชฌงค์  องค์มรรคองค์ฌาน  สมถะและวิปัสสนา  ชื่อว่าการสอบถาม. 


  ความคิดเห็น 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 11 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ