ปุณณิยสูตร [พระธรรมเทศนาย่อมแจ่มแจ้ง]
 
Khaeota
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14686
อ่าน  865

 
 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
เรื่องพระธรรมเทศนาย่อมแจ่มแจ้ง ด้่วยการสอบถาม สนทนา   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 671      ข้อความบางตอนจาก  ปุณณิยสูตร

 [๑๘๘]   ครั้งนั้นแล  ท่านพระปุณณิยะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ- ภาคเจ้ายังที่ประทับ   ถวายบังคมแล้วนั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย   ที่บางครั้งพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งกะพระตถาคต  บางครั้งไม่แจ่มแจ้ง. ดูก่อนปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา...  และเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามเพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น  แต่เมื่อใด  ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา...  และสอบถาม  เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ