เลือกเกิดไม่ได้ [๕]...ปกติในชีวิตประจำวันมีความไม่รู้
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  16 พ.ย. 2552
หมายเลข  14267
อ่าน  850

ปกติในชีวิตประจำวันที่มีแต่ความไม่รู้  ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอกุศลจึงเกิดมากกว่ากุศลมากมาย  การฟังพระธรรมให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีอยู่จริงที่กำลังปรากฏขณะนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ   เพราะฉะนั้น   ค่อยๆ มีความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติ 

ไม่ว่าทางตา ทางหู...และทางใจ ไม่ไปทำอย่างอื่นที่ผิดปกติ ขณะนี้มีความเข้าใจสิ่งที่มีอยู่จริง แต่ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง   แต่เมื่อเริ่มต้นมีความเห็นถูก

ในสิ่งที่มีอยู่จริง ความเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆ เจริญขึ้น  สักวันหนึ่ง ย่อมรู้  ย่อมประ-

จักษ์สิ่งที่มีอยู่จริงที่กำลังปรากฏได้ตามปกติ (โดยไม่หันหนีจากความจริงขณะนี้)...  ขณะนี้ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ  แต่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ  ให้

เห็นว่าจะเร็วได้ไหมที่จะรู้ (ย่อมไม่ได้)... กว่าที่จะได้ประจักษ์สิ่งที่กำลังปรากฏตาม

ปกติ  ยังอีกยาวนานมาก...  เพราะฉะนั้น  ต่อไปคงไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่สติปัฏฐาน

จะเกิด...

ขออนุโมทนาค่ะ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
saifon.p
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Jans
Jans
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ