เกิดแล้ว...เป็นคน
 
pannipa.v
วันที่  3 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12563
อ่าน  547

ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก

การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก

ในความยากทั้ง ๔ ประการ ก็ได้เกือบครบ ในอัตภาพของการเกิดเป็นมนุษย์

ทางตา.....ก็ได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง คือ พระบรมสารีริกธาตุที่คยา และสารนาท

ทางหู.......ก็ได้สดับพระธรรมจากการบรรยายด้วยที่ถูกตรงตามพระไตรปิฏก ด้วยเสียงที่ไพเราะของท่านอาจารย์

ทางกาย.....คือ ได้กราบสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง และถวายอามิสสบูชาด้วย ดอกไม้และของหอม ปฏิบัติบูชาด้วยการสนทนาธรรม ณ สถานที่ ทั้ง ๔ แห่ง

ส่วนทางทวารอื่น ก็เป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัยอันควรได้รับ

กาลเวลาก็ล่วงไป โอกาสที่จะอยู่ในโลกปัจจุบัน ก็สั้นลงทุกขณะ จวนเวลาที่จักได้เกิดใหม่ ซึ่งอาจจักเกิดเป็นเดรัจฉานพันธุ์ใด พันธุ์หนึ่ง ก็มิอาจ จักคาดเดา แม้จะยังเป็นตัวตน เป็นเรา ยังไม่เห็นเป็นธรรมะ

แต่กระไรชาตินี้ก็มิเสียชาติที่ได้...เกิดแล้ว...เป็นคน


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ความยากทั้ง ๔ ประการ ก็ได้เกือบครบ แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล

พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่า โมฆะบุรุษ เพราะว่างจากอริยะคุณครับ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก การเกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผลของกุศล-กรรม เป็นผลของกรรมดี เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมจะมีทั้งสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ขึ้นๆ ลงๆ ตามเหตุตามปัจจัย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น บุคคลใด ที่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาเพิ่มพูนความเข้าใจถูก เห็นถูกไปตามลำดับ กล่าวได้ว่า ชีวิตของบุคคลนั้น ในชาตินั้นไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน ถึงแม้จะยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็ตาม ความเข้าใจถูก เห็นถูกนี้ ก็ไม่หายไปไหน บุคคลผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ล้วนเป็นผู้ได้สะสมการฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก มาก่อนแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วน ทั้งนั้น ข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งนั้นก็คือ ชีวิตในภพนี้ ชาตินี้ จะเหลืออีกเท่าใด ไม่มีใครสามารถทราบล่วงหน้าได้ แต่ที่แน่ๆ เหลือเวลาไม่มากจริงๆ ที่จะทำให้ตัวเองได้เข้าใจพระธรรม เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในเวลา และไม่ควรประมาทในอกุศล แต่ละบุคคลสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ ให้เป็นไปกับด้วยประโยชน์ได้ โดยมีพระธรรม เป็นที่พึ่ง ครับ ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

การเกิดเป็นมนุษย์..เป็นสิ่งที่ยากการจุติจากมนุษย์เป็นสัตว์เดรัชฉาน เปรต อสุรกาย ง่ายกว่าการเกิดเเป็นมนุษย์.จริงหรือ..?

มนุษย์เกิดด้วยผลของกุศลกรรม...สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เกิดด้วยผลของอกุศลกรรมในขณะที่อกุศลเกิด..ชื่อว่าประมาท...ในชิวิตประจำวันอกุศลมากกว่ากุศลหากประมาท.....โอกาสที่ปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมจึงมีมาก...จึงไม่ควรประมาทแม้อกุศลเล็กๆ น้อยๆ มิเช่นนั้น...โอกาสเกิดเป็นเดรัจฉานพันธุ์ใด พันธุ์หนึ่ง ...ก็เป็นไปได้ข้อความจากพระไตรปิฏกกล่าวว่า.....
สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์ มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้ เชิญคลิกอ่าน..
สัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีน้อย
ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
choonj
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยาก ดังนั้น ได้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นของยาก เมื่อได้แล้วก็จะเห็นได้กลิ่น ฯลฯ เพราะฉะนั้นการเห็นได้กลิ่น ฯลฯ ก็เลยเป็นของยาก เมื่อได้มาแล้วและหนทางก็ยังอีกไกล ทำไมไม่ยินดีกับการได้เห็นได้กลิ่น ฯลฯ ที่วิจิตรพิสดารน่าดูน่าเห็นน่าลองน่าชิมมากมาย ใช้ได้สองอย่างนะ ครับ จะอย่างไหนดีศึกษาธรรม หรือติดข้อง ศึกษาก็ยากหน่อย ติดข้องง่ายมากเพราะชำนาญอยู่แล้ว ครับ ป.ล. มารชวนไห้เขียนนะ มารเขาจะให้ทุกอย่างจะเอาอะไรไห้หมดจะทำอะไรให้หมดตามใจทุกอย่าง เพื่อจะได้เราเป็นบริวาร คงไม่เชื่อเขานะ ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
michii
วันที่ 4 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
K
K
วันที่ 4 มิ.ย. 2552
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 12563 ความคิดเห็นที่ 1 โดย prachern.s

ความยากทั้ง ๔ ประการ ก็ได้เกือบครบ แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล

พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่า โมฆะบุรุษ เพราะว่างจากอริยะคุณครับ ขออนุโมทนาครับ


ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม...

ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ได้......เกิดแล้ว...เป็นคน ก็คือ

การได้เข้าใจพระธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

เกิดเป็นคน.....ยากแค่ไหน?

ลองคลิกฟังดูนะคะ >>>เต่าตาบอด

 
  ความคิดเห็น 12  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
shumporn.t
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
opanayigo
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

............

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑

เชิญคลิกได้ที่

พระปัจฉิมวาจา

 
  ความคิดเห็น 15  
 
พุทธรักษา
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 454 การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๑ การได้กำเนิดเป็นมนุษย์ ๑ การ

แสดงสัทธรรม ๑ ที่จะพร้อมกันเข้าได้ หาได้ยากในโลก ชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึง

ควรพยายามในกาลดังกล่าวมานั้น ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้ ขณะอย่าล่วง

เลยท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรก

ก็ย่อมเศร้าโศก หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรค อันเป็นธรรมตรงต่อสัทธรรมในโลกนี้

ได้เขาผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้ว จักเดือดร้อนสิ้นกาลนาน

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า มียักษ์ตนหนึ่งกล่าวว่า พวกมนุษย์ในกรุงราชคฤห์มัวทำ

อะไรกัน มัวดื่มน้ำเมา น้ำจันทร์ และประมาทกับชีวิตที่เหลือน้อย ไม่มาฟังธรรมะของ

ท่านพระสุกกาเถรีกันเลย ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
pornpaon
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ