พระปัจฉิมวาจา
 
pornpaon
วันที่  29 เม.ย. 2552
หมายเลข  12107
อ่าน  2,288
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 322

พระปัจฉิมวาจา

[๑๔๓]  ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า  สังขารทั้งหลายมีความ

เสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.  นี้เป็น

พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.

ข้อความจากอรรถกถา

 .................บทว่า  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ   ความว่า  จงยังกิจทั้งปวงให้

สำเร็จด้วยความไม่ไปปราศจากสติ. ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบรรทม

ที่เตียงปรินิพพาน  ประทานพระโอวาทที่ประทานมา ๔๕ พรรษา  รวมลงใน

บทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้น.


  ความคิดเห็น 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 16 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
peem
วันที่ 26 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ