เทวตาปัญหา ๕ ข้อ [กินททสูตร]
 
pornpaon
วันที่  29 เม.ย. 2552
หมายเลข  12113
อ่าน  660

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 239

๒.  กินททสูตร ว่าด้วยเทวตาปัญหา  ๕  ข้อ [๑๓๗]  เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลัง  ให้ สิ่งอะไรชื่อว่าให้วรรณะ  ให้สิ่งอะไรชื่อว่า ให้ความสุข  ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักษุ และบุคคลเช่นไร  ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์   ขอพระองค์ ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด. [๑๓๘]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้า
 
ชื่อว่าให้วรรณะ  ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ ความสุข   ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัย  ชื่อว่าให้ทุกสิ่ง ทุกอย่าง   ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้ อมฤตธรรม.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ