ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณข้อนี้ได้
 
pornpaon
วันที่  29 เม.ย. 2552
หมายเลข  12116
อ่าน  1,232

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 380

 ดูก่อนเมฆิยะ  ภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  พึงหวังคุณข้อนี้ได้  คือ ตนจักเป็นผู้มีศีล  . . . จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย  ภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี   มีเพื่อนดี   พึงหวังคุณข้อนี้ได้  คือ  ตนจักได้ตามความปรารถนา  ได้โดยไม่ยาก   ไม่ลำบาก   ซึ่งกถาเครื่องขัดเกลากิเลส. . .  วิมุตติ-ญาณทัสสนกถา   ภิกษุผู้มีมิตรดี   มีสหายดี  มีเพื่อนดี  พึงหวังคุณข้อนี้ได้  คือตนจักเป็นผู้ปรารภความเพียร  . . .ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม  ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดี  มีเพื่อนดี  พึงหวังคุณข้อนี้ได้  คือ ตนจักเป็นผู้มีปัญญา  . . .ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ. บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  กลฺยาณมิตฺโต  ความว่า  ชื่อว่ากัลยาณมิตรเพราะมีมิตรงาม คือ เจริญ  ดี.   บุคคลผู้มีมิตรสมบูรณ์ด้วยศีลคุณ เป็นต้น  มีอุปการะด้วยอาการทั้งปวงอย่างนี้ คือบำบัดทุกข์  สร้างสรรค์ หิตประโยชน์  ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรแท้จริง. ในข้อนั้น  มีลักษณะกัลยาณมิตรดังต่อไปนี้  กัลยาณมิตรในพระศาสนานี้  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  วิริยะ  สติ  สมาธิ และปัญญา.ในลักษณะกัลยาณมิตรนั้น   บุคคลมีศรัทธาสมบัติ  ย่อมเชื่อ   ปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต  กรรม  และผลแห่งกรรม  ไม่ละทิ้งการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลในเหล่าสัตว์   อันเป็นเหตุแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเชื่อนั้น  มีศีลสมบัติย่อมเป็นที่รัก   เป็นที่พอใจ   เป็นที่เคารพสรรเสริญ  เป็นผู้โจทก์ท้วง  เป็นผู้ติเตียนบาป เป็นผู้ว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคำของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย มีสุต-สมบัติ  ย่อมทำถ้อยคำอันลึกซึ้งเกี่ยวด้วยสัจจะ  และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น  มีจาคสมบัติ  ย่อมเป็นผู้มักน้อย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไม่คลุกคลีด้วยหมู่   มีวิริย-สมบัติ  ย่อมเป็นผู้ริเริ่มความเพียร  เพื่อปฏิบัติประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายมีสติสมบัติ  ย่อมมีสติตั้งมั่น  มีสมาธิสมบัติ  ย่อมเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตเป็นสมาธิ  มีปัญญาสมบัติ ย่อมรู้สภาวะที่ไม่ผิดแผก.  บุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคติธรรมอันเป็นกุศลด้วยสติ  รู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายตามเป็นจริงด้วยปัญญา เป็นผู้มีจิตแน่วแน่ในกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยสมาธิย่อมเกียดกันสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  แล้วชักนำเข้าไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะ.  ด้วยเหตุนั้น  ท่าน จึงกล่าวว่า  บุคคลเป็นที่รัก  เคารพ  ยกย่อง  เป็นผู้ว่ากล่าว ผู้อดทนถ้อยคำ  ผู้กระทำถ้อยคำอันลึกซึ้ง   และไม่  ชักนำในฐานะที่ไม่ควร.


  ความคิดเห็น 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ