คนบ้าในโลกนี้มี ๘ จำพวก [อรรถกถาทรีมุขชาดกที่ ๓]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  30 เม.ย. 2552
หมายเลข  12120
อ่าน  685

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 37

ได้ทราบว่าคนบ้าในโลกนี้มี ๘ จำพวก  เพราะฉะนั้นโบราณาจารย์  จึงได้กล่าวไว้ว่า  คนที่ได้สัญญาว่าเป็นบ้ามี  ๘  จำพวก  คือ :- ๑.  บ้ากาม (กามุมฺมตฺตโก)  มัวเมาในกาม  คือ :- -  ตกอยู่ใต้อำนาจจิต  (จิตฺตวสงฺคโต)  ของผู้อื่น -  ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภ  (โลภวสงฺคโต) ๒.  บ้าโกรธผู้อื่น  (โกธุมฺมตฺตโก)  คือ  :- -  ตกอยู่ใต้อำนาจวิหึสา  (วิหึสาวสงฺคโต)  คนอื่น ๓  บ้าความเห็น (ทิฏฺฐุมฺมตฺตโก)  บ้าทฤษฎีหรือบ้าลัทธิ -  ตกอยู่ใต้อำนาจความเข้าใจผิด  (วิปลฺลาสวสงฺคโต) ๔  บ้าความหลง  (โมหุมฺมตฺตโก)  คือ :- -  ตกอยู่ในอำนาจความไม่รู้ ๕  บ้ายักษ์  (ยกฺขุมฺมตฺตโก)  คือ :- -  ตกอยู่ในอำนาจยักษ์  (ยกฺขวสงฺคโต) ๖  บ้าดีเดือด  (ปิตฺตุมฺมตฺตโก) คือ :- -  ตกอยู่ในอำนาจของดี  (ปิตฺตวสงฺคโต) ๗  บ้าสุรา  (สุรุมฺมตฺตโก)  คือ :- -  ตกอยู่ใต้อำนาจการดื่ม  (ปานนวสงฺคโต) ๘.  บ้าเพราะความสูญเสีย  (พฺยสนุมฺมตฺตโก)  คือ :- -  ตกอยู่ใต้อำนาจของความเศร้าโศก  (โสกวสฺคโต)


Tag  คนบ้า 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ