สัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีน้อย
 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10566
อ่าน  1,143

สนทนาธรรมที่ ... 

 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๖  ธ.ค.  ๒๕๕๑   เวลา  ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐น.  คือ

 

 

  ว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีน้อย 

พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๒๐๕

 


พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๒๐๕

วรรคที่  ๔

 ว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีน้อย 

[๒๐๕ ] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สัตว์ที่เกิดบนบก  มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำ มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์   มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์  มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบท มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่เกิดในปัจจันตชนบทในพวกชาวมิลักขะที่โง่เขลา  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่มีปัญญา ไม่โง่เง่า  ไม่เงอะงะ สามารถที่จะรู้อรรถแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพ-ภาษิตได้ มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่เขลา  โง่เง่า  เงอะงะ  ไม่สามารถที่จะรู้อรรถแห่งคำเป็นสุภาษิต และคำเป็นทุพภาษิตได้  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักษุอย่างประเสริฐ  มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชา หลงใหล มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคต  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคต  มากกว่าโดยแท้   สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้   มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ได้มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้ว ทรงจำไว้ไม่ได้  มากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่ไม่ไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอรรถ  รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว   ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอรรถ ไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่สลดใจเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่สลดใจไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้ว  ไม่ได้สมาธิ ไม่ได้เอกัคคตาจิต  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศมีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่ไม่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศ  ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหา   ด้วยภัตที่นำมาด้วยกระเบื้อง  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่ได้อรรถรส  ธรรมรส  วิมุตติรส  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่ไม่ได้อรรถรสธรรมรส  วิมุตติรส  มากกว่าโดยแท้  เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้  มีสวนที่น่ารื่นรมย์ มีป่าที่น่ารื่นรมย์   มีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์มีสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมย์ เพียงเล็กน้อย  มีที่ดอน  ที่ลุ่ม  เป็นที่ตั้งแห่งตอและหนาม  มีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมาก ฉะนั้น  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้ได้อรรถรสธรรมรส  วิมุตติรส   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล. [๒๐๖] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์  มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพยดา  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา  มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษย์  มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้   สัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย  สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพยดา มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน เกิดในปิตติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย์  มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  ไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  เกิดในปิตติวิส้ย  มากกว่าโดยแท้  สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานไปเกิดในเทพยดา มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติ-วิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์  มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียร้จฉาน   เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปเกิดในเทพยดา  มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานเกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้ เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้   มีสวนที่น่ารื่นรมย์   มีป่าที่น่ารื่นรมย์  มีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์   มีสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมย์ เพียงเล็กน้อย  มีที่ดอน  ที่ลุ่ม  เป็นลำน้ำ  เป็นที่ตั้งแห่งตอและหนาม  มีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้น.

 

จบวรรคที่  ๔ 

 


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 1 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
opanayigo
วันที่ 3 ธ.ค. 2551
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
sirikorn
วันที่ 4 ธ.ค. 2551

..ความจริงเป็นเช่นนี้เอง จะได้เตือนตนว่าอย่าประมาทและเจริญในกุศลทุกทาง..

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ups
วันที่ 5 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ