ทำไมแม่น้ำตโปทานี้จึง เดือดพล่าน
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  25 พ.ค. 2552
หมายเลข  12467
อ่าน  1,677

                พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 602

          .........................................แด่พระ ผู้มีพระภาคเจ้า  ๆ   ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   แม่น้ำตโปทานี้ไหลมาแต่ห้วงใด  ห้วงนั้นมีน้ำใส เย็น จืดสนิท   สะอาด   สะอ้าน   มีท่าเรียบราบ   น่ารื่นรมย์   มีปลาและเต่ามาก  อนึ่งดอกบัวประมาณเท่ากงเกวียนแย้มบานอยู่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แต่แม่น้ำตโปทานี้   ไหลผ่านมาในระหว่างมหานรกสองขุม    เพราะฉะนั้น   แม่น้ำตโปทานี้จึง เดือดพล่านไหลไปอยู่                                             ฯลฯ   บทว่า   ยตายํ  ภิกฺขเว   ตัดบทเป็น  ยโต   อยํ  ภิกฺขเว   แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! แม่น้ำตโปทานี้   ไหลมาแต่ที่ใด ... ?         บทว่า   โส  ทโห   แปลว่า  ห้วงน้ำนั้น.         ถามว่า  ก็แม่น้ำตโปทานี้    ไหลมาแต่ที่ไหน  ?         แก้ว่า  ได้ยินว่า   ภายใต้ภูเขาเวภารบรรพต  มีภพนาคประมาณ ๕๐๐โยชน์  ของพวกนาคผู้อยู่บนภาคพื้น  เช่นกับเทวโลกประกอบด้วยพื้นอันสำเร็จด้วยแก้วมณี  และด้วยอาราม  และอุทยาน.  ห้วงน้ำนั้น อยู่ในที่เล่นของพวกนาคในภพนาคนั้น.  แม่น้ำตโปทานี้  ไหลมาแต่ห้วงน้ำนั้น. ข้อว่า  ทฺวินฺนํ   มหานิรยานํ   อนุตริกาย   อาคจฺฉติ   ความว่า  ได้ยินว่า    มหาเปตโลกผ่านเมืองราชคฤห์มา,     แม่น้ำตโปทานี้มาจากระหว่างมหาโลหกุมภีนรก  ๒  ขุมในมหาเปตโลกนั้น ;   ฉะนั้น  จึงเดือดพล่านไหลไปอยู่.


Tag  แม่น้ำตโปทา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pichet
pichet
วันที่ 5 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ