พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค เล่ม ๑ ภาค ๒


ไฟล์ PDF นำเนื้อหามาจาก
ซีดีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗
Download
2.56 MB