พระสัทธรรม ๓ อย่าง [มหาวิภังค์]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  2 ก.ค. 2552
หมายเลข  12815
อ่าน  1,944

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 740

[พระสัทธรรม ๓ อย่าง]          
     ข้อว่า สทฺธมฺมฏฺฐิติยา  มีความว่า  สัทธรรมมี ๓ อย่าง  คือ ปริยัติสัทธรรม ๑   ปฏิปัตติสัทธรรม ๑   อธิคมสัทธรรม ๑   บรรดาสัทธรรม ๓ อย่างนั้น  ที่ชื่อว่าปริยัติสัทธรรม ได้แก่ พุทธพจน์แม้ทั้งสิ้นรวมด้วยพระไตรปิฎก  ที่ชื่อว่าปฏิปัตติสัทธรรม  ได้แก่ ธรรมนี้คือ ธุดงคคุณ ๑๓  ขันธกวัตร ๑๔ มหาวัตร ๘๒  ศีล สมาธิ และวิปัสสนา ที่ชื่อว่า อธิคมสัทธรรม ได้แก่ ธรรมนี้ คือ อริยมรรค ๔  สามัญผล ๔   นิพพาน ๑   เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ
     ภิกษุทั้งหลาย  ย่อมเรียนสิกขาบทและวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และพุทธวจนะอื่นเพื่อส่องความแห่งสิกขาบทและวิภังค์นั้น และเมื่อปฏิบัติสิกขาตามที่ทรงบัญญัติไว้ ย่อมบรรลุโลกุตรธรรม ที่ตนจะพึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติแล้วบรรลุได้ด้วยความปฏิบัติ  เพราะเหตุนั้น สัทธรรมแม้ทั้งสิ้นนั้น  จึงชื่อว่า เป็นสภาพมีความตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสิกขาบทบัญญัติ  ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า  สทฺธมฺมฏฺฐิติยา


Tag  ขันธกวัตร ธุดงคคุณ ปฏิปัตติสัทธรรม ปริยัติสัทธรรม พุทธพจน์ มหาวัตร วิปัสสนา สมาธิ สัทธรรม อ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ก.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ