พระสัทธรรม ๓ อย่าง [มหาวิภังค์]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  2 ก.ค. 2552
หมายเลข  12815
อ่าน  2,027

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๗๔๐

[พระสัทธรรม ๓ อย่าง]  

ข้อว่า สทฺธมฺมฏฺฐิติยา มีความว่า สัทธรรมมี ๓ อย่าง คือ ปริยัติสัทธรรม ๑ ปฏิปัตติสัทธรรม ๑ อธิคมสัทธรรม ๑ บรรดาสัทธรรม ๓ อย่างนั้น

ที่ชื่อว่าปริยัติสัทธรรม ได้แก่ พุทธพจน์แม้ทั้งสิ้นรวมด้วยพระไตรปิฎก 

ที่ชื่อว่าปฏิปัตติสัทธรรม ได้แก่ ธรรมนี้คือ ธุดงคคุณ ๑๓  ขันธกวัตร ๑๔ มหาวัตร ๘๒  ศีล สมาธิ และวิปัสสนา

ที่ชื่อว่า อธิคมสัทธรรม ได้แก่ ธรรมนี้ คือ อริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑

เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ ภิกษุทั้งหลาย ย่อมเรียนสิกขาบทและวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และพุทธวจนะอื่นเพื่อส่องความแห่งสิกขาบทและวิภังค์นั้น และเมื่อปฏิบัติสิกขาตามที่ทรงบัญญัติไว้ ย่อมบรรลุโลกุตรธรรม ที่ตนจะพึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติแล้วบรรลุได้ด้วยความปฏิบัติ เพราะเหตุนั้น สัทธรรมแม้ทั้งสิ้นนั้น  จึงชื่อว่า เป็นสภาพมีความตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสิกขาบทบัญญัติ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สทฺธมฺมฏฺฐิติยา


Tag  ขันธกวัตร ธุดงคคุณ ปฏิปัตติสัทธรรม ปริยัติสัทธรรม พุทธพจน์ มหาวัตร วิปัสสนา สมาธิ สัทธรรม อ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ก.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ