พระอุปนันทศากยบุตรรับรูปิยะ [มหาวิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  10 ก.ค. 2552
หมายเลข  12859
อ่าน  1,304

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 938

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๘

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร                                                

ฯลฯ ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้า  รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์  ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทศากยบุตรว่า  ดูก่อนอุปนันทะ ข่าวว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือ  ท่านพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับว่า  จริง  พระพุทธเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า  ดูก่อนโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะไม่สม ไม่ควร  ไม่ใช่กิจของสมณะ  ใช้ไม่ได้  ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้รับรูปิยะเล่า  การกระทำของเธอนั่น  ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 

โดยที่แท้  การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส  และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว
                 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้

:-                                         

พระบัญญัติ

๓๗. ๘   อนึ่ง  ภิกษุใด  รับก็ดี  ให้รับก็ดี  ซึ่งทอง  เงิน  หรือ  ยินดีทอง   เงิน   อันเขาเก็บไว้ให้   เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.                               

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร  จบ


Tag  นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ผิดพระวินัย พระบัญญัติ รับเงิน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 7 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ