ทรงแสดงอนุปุพพิกถา [มหาวรรค]
 
paderm
paderm
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12598
อ่าน  1,228

              พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 63

                 ...............................................................ขณะนั้น    ยสกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า    ท่านผู้เจริญ  ที่นี่วุ่นวายหนอ  ที่นี่ขัดข้องหนอ    ทันทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะยสกุลบุตรว่า   ดูก่อนยส  ที่นี่ไม่วุ่นวาย   ที่นี่ไม่ขัดข้อง  มาเถิดยส  นั่งลง  เราจักแสดงธรรมแก่เธอ    ที่นั้นยสกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่า     ที่นี่ไม่วุ่นวาย      ที่นี่ไม่ขัดข้อง    ดังนี้แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า        ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง  ณ   ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  เมื่อยสกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา  คือ  ทรงประกาศ    ทานกถา    สีลกถาสัคคกถา  โทษ  ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม  เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า  ยสกุลบุตรมีจิตสงบ   มีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์    มีจิตเบิกบาน    มีจิตผ่องใสแล้ว    จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ  ทุกข์สมุทัย   นิโรธ   มรรค   ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี    ปราศจากมลทิน ว่า  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา         สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่ยสกุลบุตร ณ  ที่นั่งนั้นแล  ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน  ควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดี  ฉะนั้น.


Tag  อนุปุพพิกถา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ