เรื่องพ้นจากบ่วง [มหาวรรค]
 
paderm
paderm
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12599
อ่าน  772

                       พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 72
 
                                               เรื่องพ้นจากบ่วง 

                 [๓๒]  ครั้งนั้น   พระผู้พระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง   ทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง   ทั้งที่เป็นของทิพย์    ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริก  เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก    เพื่อนุเคราะห์    โลก   เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์   พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป     จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น     งามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์    สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อย       มีอยู่    เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม   ผู้รู้ทั่วถึงธรรม   จักมี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อแสดงธรรม.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ