นาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาบวช [มหาวรรค]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12572
อ่าน  1,264

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ -หน้าที่ 322

เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาบวช

                     [๑๒๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล   นาคตัวหนึ่งอึดอัดระอา  เกลียดกำเนิดนาคจึงนาคนั้นได้มีความดำริว่า     ด้วยวิธีอะไรหนอ      เราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคแลกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน   ครั้นแล้วได้ดำริต่อไปว่า  พระสมณะเชื้อสายพระศากย-บุตรเหล่านี้แล    เป็นผู้ประพฤติธรรม  ประพฤติสงบ พระพฤติพรหมจรรย์    กล่าวแต่คำสัตย์   มีศีล    มีกัลยาณธรรม      หากเราจะพึงบวชในสำนักพระสมณะ      เชื้อสายพระศากยบุตร   ด้วยวิธีเช่นนี้    เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาค   และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน  ครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม    แล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชา อุปสมบท                         สมัยต่อมา               พระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูป   ๑ครั้น        ปัจจุสสมัยแห่งราตรีภิกษุรูปนั้น     ตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว         พระนาคนั้นก็วางใจจำวัด    วิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง         ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยทั้งใจจักเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู     เห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง   ก็ตกใจ   จึงร้องเอะอะขึ้น.ภิกษุทั้งหลายพากัน    วิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่า    อาวุโส  ท่านร้องเอะอะไปทำไม.   ภิกษุรูปนั้นบอกว่า      อาวุโสทั้งหลาย     วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง.     ขณะนั้นพระนาคนั้น  ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น  แล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน.   ภิกษุทั้งหลายถามว่า   อาวุโส   ท่านเป็นใคร ?
 
                   น.   ผมเป็นนาค  ขอรับ.    ฯลฯ


Tag  นาค บวช แปลงกาย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
somjad
วันที่ 6 มิ.ย. 2552
จบแล้วเหรอครับ รู้สึกว่าจะด้วนไปนะครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 323

ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส ท่านเป็นใคร ?

น. ผมเป็นนาค ขอรับ.

ภิ. อาวุโส ท่านได้ทำเช่นนี้ เพื่อประสงค์อะไร ?

พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบ

ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุ

เป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วได้ทรงประทานพระพุทโธวาทนี้

แก่นาคนั้นว่า พวกเจ้าเป็นนาค มีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้ เป็นธรรมดา

ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์

นั้นแหละ ด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากกำเนิดนาค และจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์

เร็วพลัน ครั้นนาคนั้นได้ทราบว่า คนมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้

เป็นธรรมดา ก็เสียใจหลั่งน้ำตา ส่งเสียงดังแล้วหลีกไป.

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาค มี ๒ ประการนี้ คือ เวลา

เสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผู้มีชาติเสมอกัน ๑ เวลาวางใจนอนหลับ ๑ ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาค ๒ ประการนี้แล.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุไม่พึงให้

อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้ว ต้องให้สึกเสีย.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนา somjad ที่ให้คำแนะนำคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ