มหาโจร๕จำพวก [มหาวิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  7 พ.ค. 2552
หมายเลข  12268
อ่าน  1,401

             พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 452

                                มหาโจร  ๕   จำพวก     
   
         [๒๓๐]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจร  ๕  จำพวกนี้   มีปรากฏอยู่ในโลก   มหาโจร  ๕  จำพวกเป็นไฉน.          ๑.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    มหาโจรบางคนในโลกนี้     ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า   เมื่อไรหนอ   เราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง   หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว    ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเอง    ให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเอง    ให้ผู้อื่นตัด   เผาผลาญเอง   ให้ผู้อื่นเผาผลาญ    สมัยต่อมา    เขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง  หรือพันหนึ่ง   แวดล้อมแล้วเที่ยวไปในตามนิคมและราชธานเบียดเบียนเอง   ให้ผู้อื่นเบียดเบียน  ตัดเอง  ให้ผู้อื่นตัด   เผาผลาญเอง  ให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใด    คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า   เมื่อไรหนอ  เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง    หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว     เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี   อันคฤหัสถ์และบรรพชิต   สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ยำเกรงได้จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร   สมัยต่อมา  เธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง   หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว   เที่ยวจาริกไปในตามนิคมและราชธานี   อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ   เคารพ  นับถือ   บูชา  ยำเกรงแล้ว  ได้จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปัจจัย   เภสัชบริขารทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่  ๑   มีปรากฏอยู่ในโลก.         ๒.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อีกข้อหนึ่ง  ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้  เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว  ย่อมยกตนขึ้น  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่  ๒  มีปรากฏอยู่ในโลก.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 พ.ค. 2552

                  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 453

         ๓.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อีกข้อหนึ่ง  ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรม  วินัยนี้   ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารี   ผู้หมดจด   ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่  ๓  มีปรากฏอยู่ในโลก.         ๔.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อีกข้อหนึ่ง  ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้   ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย   ด้วยครุภัณฑ์   ครุบริขารของสงฆ์  คือ  อาราม  พื้นที่อาราม  วิหาร  พื้นที่วิหาร  เตียง  ตั่ง  ฟูก  หมอนหม้อโลหะ   อ่างโลหะ  กระถางโลหะ  กระทะโลหะ  มีด  ขวาน  ผึ่ง  จอบ สว่านเถาวัลย์  ไม้ไผ่  หญ้ามุงกระต่าย  หญ้าปล้อง  หญ้าสามัญ  ดินเหนียว  เครื่องไม้เครื่องดิน  ดูก่อนภิกษุทั้งหาลาย   นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก.         ๕.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม    อันไม่มีอยู่   อันไม่เป็นจริง   นี้จัดเป็นยอดมหาโจร   ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก  มารโลกพรหมโลก  ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะ  พราหมณ์  เทวดา  และมนุษย์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร    เพราะภิกษุนั้น    ฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น    ด้วยอาการแห่งคนขโมย.                                      นิคมคาถา         ภิกษุใด  ประกาศตนอันมีอยู่โดยอาการอื่น  ด้วยอาการอย่างอื่น   โภชนะนั้น   อันภิกษุนั้น   ฉันแล้ว   ด้วยอาการแห่งคนขโมยดุจพรานนกลวงจับนก   ฉะนั้น    ภิกษุผู้เลวทรามเป็นอันมาก   มีผ้ากาสาวะพันคอ   มีธรรมทรามไม่สำรวมแล้ว  ภิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรก    เพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม     ภิกษุผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้ว     บริโภคก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟ    ประเสริฐกว่า  การฉันก้อนข้าวของชาวรัฏฐะ   จะประเสริฐอะไร.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
edu
วันที่ 7 ก.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ