พระพุทธพจน์ [มหาวิภังค์ ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  7 พ.ค. 2552
หมายเลข  12275
อ่าน  1,618

                       พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 40

                    [พระพุทธพจน์มีจำนวนต่าง ๆ กัน]

         พระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนี้นั้น     พึงทราบว่ามีอย่างเดียว   ด้วยอำนาจรสมี  ๒  อย่าง  ด้วยอำนาจธรรมและวินัย  มี  ๓  อย่าง  ด้วยอำนาจปฐมะ   มัชฌิมะปัจฉิมะ  อนึ่ง มี ๓  อย่าง ด้วยอำนาจปิฎก  มี ๕  อย่าง  ด้วยอำนาจนิกาย   มี  ๙อย่าง    ด้วยอำนาจองค์   มี  ๘๔,๐๐๐  อย่าง   ด้วยอำนาจพระธรรมขันธ์.                           [พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว]

     
   พระพุทธพจน์    ชื่อว่ามีอย่างเดียว    ด้วยอำนาจรสอย่างไร  ?    คือ  ตามความเป็นจริง           พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ           ในระหว่างนี้ทรงพร่ำสอนเทวดามนุษย์  นาค  และยักษ์  หรือทรงพิจารณาตลอดเวลา  ๔๕  ปี   ได้ตรัสพระพุทธพจน์ใดไว้   พระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดมีรสอย่างเดียว   คือมีวิมุตติเป็นรสเท่านั้น.พระพุทธพจน์  ชื่อว่ามีอย่างเดียว   ด้วยอำนาจรส  ด้วยประการฉะนี้.                        [ พระพุทธพจน์มี  ๒  อย่าง ]             พระพุทธพจน์ชื่อว่ามี  ๒  อย่าง       ด้วยอำนาจธรรมและวินัยอย่างไร  ?คือ     อันพระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้นั่นแล     ย่อมถึงการนับว่า  พระธรรมและวินัย.บรรดาธรรมและวินัยนั้น     วินัยปิฎก    ชื่อว่าวินัย.    พระพุทธพจน์ที่เหลือชื่อว่าธรรม.       เพราะเหตุนั้นนั่นแล      พระมหากัสสปได้กล่าวไว้แล้วว่า     ผู้มีอายุ!อย่ากระนั้นเลย  พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย  และว่า  เราพึงถามพระวินัยกะท่านอุบาลี    พึงถามพระธรรมกะท่านอานนท์   ดังนี้.   พระพุทธพจน์  ชื่อว่ามี๒  อย่าง  ด้วยอำนาจธรรมและวินัย  ด้วยประการฉะนี้                          [พระพุทธพจน์มี  ๓  อย่าง]

 
       พระพุทธพจน์มี  ๓  อย่าง      ด้วยอำนาจปฐมะ     มัชฌิมะ     และปัจฉิมะอย่างไร  ?  คืออันที่จริง  พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดนั่นแล     แบ่งประเภทเป็น   ๓คือ  ปฐมพุทธพจน์  มัชฌิมพุทธพจน์  (และ)  ปัจฉิมพุทธพจน์                                             ฯลฯ        พระพุทธพจน์         ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในระหว่างแห่งกาลทั้ง  ๒นั้น   ชื่อว่ามัชฌิมพุทธพจน์.   พระพุทธพจน์ชื่อว่ามี  ๓  อย่าง   ด้วยอำนาจเป็นปฐมะ   มัชฌิมะ   และปัจฉิมะ   ด้วยประการฉะนี้.                                       [ปิฎก  ๓]        พระพุทธพจน์ทั้งปวงเป็น   ๓   อย่าง        ด้วยอำนาจแห่งปิฎกอย่างไร  ?ก็พระพุทธพจน์แม้ทั้งปวงมีอยู่   ๓   ประการเท่านั้น     คือ พระวินัยปิฎก    พระ-สุตตันตปิฎก    พระอภิธรรมปิฎก.     ใน   ๓    ปิฎกนั้น         พระพุทธพจน์นี้คือประมวลพระพุทธวจนะแม้ทั้งหมด       ทั้งที่ร้อยกรองในปฐมสังคายนา      ทั้งที่ร้อยกรองในภายหลัง     เป็นปาฏิโมกข์  ๒  ฝ่าย   วิภังค์ ๒ ขันธกะ  ๒๒  บริวาร๑๖  ชื่อวินัยปิฎก.        พระพุทธวจนะนี้คือ        ทีฆนิกายเป็นที่รวบรวมพระสูตร๓๔    สูตร      มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น      มัชฌิมนิกาย  เป็นที่รวบรวมพระสูตร๑๕๒ สูตร    มีมูลปริยายสูตรเป็นต้น      สังยุตตนิกาย    เป็นที่รวบรวมพระสูตร๗,๗๖๒    สูตร       มีโอฆตรณสูตรเป็นต้น      อังคุตตรนิกาย     เป็นที่รวบรวมพระสูตร  ๙,๕๕๗  สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเป็นต้น ขุททกนิกาย ๑๕ ประเภทด้วยอำนาจแห่งขุททกปาฐะ  ธรรมบท  อุทาน  อิติวุตตกะ    สุตตนิบาต   วิมาน-วัตถุ   เปตวัตถุ   เถรคาถา   เถรีคาถา   ชาดก   นิทเทส   ปฏิสัมภิทา    อปทาน
 
พุทธวงศ์  จริยาปิฎก  ชื่อสุตตันตปิฎก.  พระพุทธพจน์นี้คือธัมมสังคิณี     วิภังค์ธาตุกถา  ปุคคลบัญญัติ  กถาวัตถุ  ยมก  ปัฏฐาน  ชื่ออภิธรรมปิฎก.                                             ฯลฯ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 พ.ค. 2552

                      พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 58

                         [พระพุทธพจน์มี  ๕  นิกาย]

            พระพุทธพจน์มี   ๕    ด้วยอำนาจแห่งนิกาย     อย่างไร  ?        จริงอยู่พระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดนั่นแล ย่อมมี  ๕  ประเภท คือ ทีฆนิกาย   มัชฌิมนิกายสังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  (และ)  ขุททกนิกาย                                             ฯลฯ

                         
[พระพุทธพจน์มี  ๙  อย่าง]

        พระพุทธพจน์มี    ๙    อย่าง      ด้วยสามารถแห่งองค์อย่างไร ?    จริงอยู่พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดทีเดียว    มี  ๙ ประเภท  คือ  สุตตุ  เคยยะ  เวยยากรณะคาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ.                                           ฯลฯ

             
[พระพุทธพจน์มี  ๘๔,๐๐๐    พระธรรมขันธ์]

    
    พระพุทธพจน์มี      ๘๔,๐๐๐      อย่าง        ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์อย่างไร  ?     จริงอยู่    พระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดเทียว    มี  ๘๔,๐๐๐   ประเภทด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์    ที่พระอานนทเถระแสดงไว้แล้วอย่างนี้ว่า                          ข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรม   จากพุทธ-                สำนัก  ๘๒,๐๐๐       จากสำนักภิกษุ  ๒,๐๐๐                พระธรรมที่เป็นไปในหทัยของข้าพเจ้า   จึงมี                จำนวน  ๘๔,๐๐๐  ดังนี้.

                                                ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 9 พ.ค. 2552

 

ท่านพระอานนทเถระแสดงไว้แล้วอย่างนี้ว่า
       

   ข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรม  จากพุทธสำนัก  ๘๒,๐๐๐

จากสำนักภิกษุ  ๒,๐๐๐พระธรรมที่เป็นไปในหทัยของข้าพเจ้า จึงมีจำนวน  ๘๔,๐๐๐  ดังนี้.

 

 

พระศาสดาทรงสถาปนาพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ

เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก ผู้เป็นพหูสูต  มีสติ  มีคติ  มีธิติ

และพุทธอุปัฏฐาก ในพระศาสนานี้ แล.

 คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 8 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ