อาวาสิกวัตร (ข้อวัตรของเจ้าอาวาส)
 
pornpaon
วันที่  12 พ.ค. 2552
หมายเลข  12319
อ่าน  1,312
 พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 341                           อาวาสิกวัตร(ข้อวัตรของเจ้าอาวาส)               [๔๑๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้วพึงปูอาสนะ   พึงตั้งน้ำล้างเท้า    ตั่งรองเท้า    กระเบื้องเช็ดเท้า    พึงลุกรับบาตร  จีวร  พึงถามด้วยน้ำฉัน   พึงถามด้วยน้ำใช้  ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้า    พึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง    พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่งไว้  ณ  ที่ควรแห่งหนึ่ง     พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่าพึงจัดเสนาสนะถวายว่า   เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน    พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่   พึงบอกโคจรคาม    พึงบอกอโคจรคาม  พึงบอกสกุลที่เป็นเสกขสมมติ    พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ    พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ    พึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้  พึงบอกไม้เท้า  พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งใจว่า  เวลานี้ควรเข้า  เวลานี้ควรออก   ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า  พึงนั่งบอกว่า  ท่านจงวางบาตรที่นั่น     จงวางจีวรที่นั่น  จงนั่งอาสนะนี้   พึงบอกน้ำฉัน  พึงบอกน้ำใช้  พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้า       พึงแนะนำภิกษุอาคันตุกะให้อภิวาท      พึงบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน  พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่   หรือไม่มีภิกษุอยู่   พึงบอกโคจรคาม   พึงบอกอโคจรคาม   พึงบอกสกุลที่เป็นเสกขสมมติ   พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ  พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ  พึงบอกน้ำฉัน  พึงบอกน้ำใช้  พึงบอกไม้เท้า   พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า   เวลานี้ควรเข้า   เวลานี้ควรออก.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้แล   เป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายพึงพระพฤติเรียบร้อย.

Tag  ข้อวัตร ข้อวัตรของเจ้าอาวาส อาวาสิกวัตร เจ้าอาวาส

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ