ครุธรรม ๘ ประการ
 
pornpaon
วันที่  16 พ.ค. 2552
หมายเลข  12382
อ่าน  3,061

            พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 444   

                               ครุธรรม   ๘  ประการ


          
[๕๑๖]   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า   ดูก่อนอานนท์       ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี   ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ  ข้อนั้นแหละ  จงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง  คือ:-           ๑.  ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว   ๑๐๐ ปี     ต้องกราบไหว้  ลุกรับ  ทำอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม     แก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น       ธรรมแม้นี้    ภิกษุณีต้องสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา   ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.            ๒.  ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมแม้นี้  ภิกษุณีต้องสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.           ๓.  ภิกษุณีต้องหวังธรรม  ๒  ประการ   คือ    ถามวันอุโบสถ ๑     เข้าไปฟังคำสั่งสอน ๑  จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน  ธรรมแม้นี้  ภิกษุณีต้องสักการะเคารพ  นับถือ  บูชา  ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.            ๔.   ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถานทั้ง ๓  คือ  โดยได้เห็น    โดยได้ยิน   หรือโดยรังเกียจ     ธรรมแม้นี้    ภิกษุณีต้องสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.           ๕.  ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว          ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์๒  ฝ่าย     ธรรมแม้นี้   ภิกษุณีต้องสักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชา    ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.           ๖.  ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย   เพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้ว         ธรรมแม้นี้    ภิกษุณีต้องสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.           ๗.   ภิกษุณีไม่พึงด่า     บริภาษภิกษุ     โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมแม้นี้  ภิกษุณีต้องสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.           ๘.  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป         ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี    ธรรมแม้นี้  ภิกษุณีต้องสักการะ  เคารพนับถือ  บูชา  ไม่ละเมิดตลอดชีวิต.


Tag  ครุธรรม ภิกษุณี

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 19 พ.ค. 2552

 

พระนางมหาปชาบดีโคตมีกล่าวว่า

ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ดิฉันยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้

ไม่ละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือน

หญิงสาว หรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งกาย

อาบน้ำสระเกล้าแล้ว ได้พวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลำดวนแล้ว

พึงประคองรับด้วยมือทั้งสอง ตั้งไว้เหนือเศียรเกล้าฉะนั้น.

 

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 22 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pinphaphatson
วันที่ 16 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 21 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ....

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ