เหตุของการสังคายนา ครั้งที่ 2 [จุลวรรค]
 
paderm
paderm
วันที่  21 พ.ค. 2552
หมายเลข  12438
อ่าน  8,578

                                   สังคายนาครั้งที่ ๒

           พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 530
  
                                    สัตตสติกขันธกะ
             เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ

                [๖๓๐]  ก็โดยสมัยนั้นแล     เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานล่วงได้ ๑๐๐ ปี    พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี    แสดงวัตถุ  ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี   ว่าดังนี้ :-           ๑.  เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน  ควร           ๒.  ฉันอาหารในเวลาบ่าย   ล่วงสององคุลี   ควร           ๓.  เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ  ควร           ๔.  อาวาสมีสีมาเดียวกัน  ทำอุโบสถต่าง ๆ กัน  ควร           ๕.  เวลาทำสังฆกรรม    ภิกษุมาไม่พร้อมกันทำก่อนได้    ภิกษุมาทีหลัง                 จึงบอกขอนุมัติ  ควร           ๖.   การประพฤติตามอย่าง ที่อุปัชฌาย์และอาจารย์ประพฤติมาแล้ว ควร           ๗.   ฉันนมสดที่แปรแล้ว   แต่ยังไม่เป็นนมส้ม   ควร           ๘.   ดื่มสุราอ่อน ควร           ๙.  ใช้ผ้านิสีทนะไม่มีชาย  ควร        ๑๐.   รับทองและเงิน   ควร.

                               เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร

           [๖๓๑]  สมัยนั้น   ท่านพระยสกากัณฑกบุตร    เที่ยวจาริกในวัชชีชนบทถึงพระนครเวสาลี      ข่าวว่า    ท่านพระยสกากัณฑกบุตรพักอยู่ที่กูฎาคารศาลาป่ามหาวัน  เขตพระนครเวสาลีนั้น.                                               ฯลฯ     ร.   ท่านเจ้าข้า    ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า    วัตถุที่  ๑๐  นี้    สงฆ์วินิจฉัยแล้วแม้เพราะเหตุนี้     วัตถุนี้จึงผิดธรรม     ผิดวินัย     หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์    ข้อที่๑๐  นี้    ข้าพเจ้าขอลงคะแนน.           [๖๖๒]   ร.   ท่านเจ้าข้า     ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า    วัตถุ  ๑๐ ประการนี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว     แม้เพราะเหตุนี้   วัตถุ  ๑๐ ประการนี้    จึงผิดธรรม   ผิดวินัยหลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์.            [๖๖๓]   พระสัพพกามีกล่าวว่า    ท่านทั้งหลาย     อธิกรณ์นั่นสงฆ์ชำระแล้ว    สงบระงับเรียบร้อยดีแล้ว       อนึ่ง  ท่านพึงถามวัตถุ ๑๐  ประการนี้กะผมแม้ในท่ามกลางสงฆ์  เพื่อประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน.             ครั้งนั้น   ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะท่านพระสัพพกามีแม้ในท่ามกลางสงฆ์  ท่านพระสัพพกามี อันท่านพระเรวตะถามแล้วๆ ได้วิสัชนาแล้ว.            ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้  มีภิกษุ ๗๐๐ รูป   ไม่หย่อน   ไม่เกินเพราะฉะนั้น  การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้  บัณฑิตจึงเรียกว่า  แจง  ๗๐๐ ดังนี้แล

 สัตตสติกขันธกะ  ที่  ๑๒  จบ


Tag  จุลวรรค สังคายนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 22 พ.ค. 2552

 

สาธุ

 

ข้าพเจ้าขอนมัสการหมู่พระอริยสงฆ์นั้น

ผู้เป็นบุตรเกิดแต่พระอุระของพระสัมพุทธเจ้า

เป็นผู้ประเสริฐ   ยังธรรมจักรให้สืบต่อเป็นไป

มีความสำรวมดีแล้ว เป็นเนื้อนาบุญแห่งผู้ปรารถนาบุญ 

มีคุณขจรไปในภพทั้งหลาย อันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้ว

 


 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ