เหตุของการสังคายนา ครั้งที่ 2 [จุลวรรค]
 
paderm
paderm
วันที่  21 พ.ค. 2552
หมายเลข  12438
อ่าน  8,836

สังคายนาครั้งที่ ๒

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ ๕๓๐

สัตตสติกขันธกะ

เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ

[๖๓๐]  ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานล่วงได้ ๑๐๐ ปี พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี ว่าดังนี้ :-

 ๑. เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน ควร 

 ๒. ฉันอาหารในเวลาบ่าย ล่วงสององคุลี ควร 

 ๓. เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ ควร 

 ๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถต่างๆ กัน ควร 

 ๕. เวลาทำสังฆกรรม ภิกษุมาไม่พร้อมกันทำก่อนได้ ภิกษุมาทีหลัง จึงบอกขอนุมัติ ควร 

 ๖. การประพฤติตามอย่างที่อุปัชฌาย์และอาจารย์ประพฤติมาแล้ว ควร 

 ๗. ฉันนมสดที่แปรแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมส้ม ควร 

 ๘. ดื่มสุราอ่อน ควร 

 ๙. ใช้ผ้านิสีทนะไม่มีชาย ควร 

๑๐. รับทองและเงิน ควร.

เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร

[๖๓๑]  สมัยนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตร เที่ยวจาริกในวัชชีชนบทถึงพระนครเวสาลี ข่าวว่า ท่านพระยสกากัณฑกบุตรพักอยู่ที่กูฎาคารศาลาป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. ฯลฯ

ร.   ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้วแม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑๐ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน.   

[๖๖๒] 

ร.   ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุ ๑๐ ประการนี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัยหลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์.  

[๖๖๓]  พระสัพพกามีกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย อธิกรณ์นั่นสงฆ์ชำระแล้ว สงบระงับเรียบร้อยดีแล้ว อนึ่ง ท่านพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผมแม้ในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน.

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะท่านพระสัพพกามีแม้ในท่ามกลางสงฆ์ ท่านพระสัพพกามี อันท่านพระเรวตะถามแล้วๆ ได้วิสัชนาแล้ว. ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม่หย่อน ไม่เกินเพราะฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกว่า แจง ๗๐๐ ดังนี้แล

สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ


Tag  จุลวรรค สังคายนา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 22 พ.ค. 2552

สาธุ

ข้าพเจ้าขอนมัสการหมู่พระอริยสงฆ์นั้น ผู้เป็นบุตรเกิดแต่พระอุระของพระสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ประเสริฐ ยังธรรมจักรให้สืบต่อเป็นไป มีความสำรวมดีแล้ว เป็นเนื้อนาบุญแห่งผู้ปรารถนาบุญ มีคุณขจรไปในภพทั้งหลาย อันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ